ordenació urbana 2011/2015
1
1
Vota!
PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICA CIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 15. En el Ple del 27-3-14 es va aprovar inicialment aquesta modificació puntual del PGOU; en no haver cap al·legació durant el període d’exposició públic...
Resultat ple municipal
6
1
3
0
9
Vota!
APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 248 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que el Ple, en sessió del 30 de gener de 2014 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: “Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l&rsquo...
Resultat ple municipal
10
2
4
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESCOLA CAMINS. ATÈS que l’escola Camins es va construir en el carrer de Rafael Alberti en un solar sense urbanitzar, degut a la urgència de l’equipament educatiu, però en aquests ...
Resultat ple municipal
2
4
4
0
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 103 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . ATÈS que el Ple en sessió del 30 de gener de 2014 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: “Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’...
Resultat ple municipal
5
4
2
Resultat ple municipal
5
4
2
0
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 15 . ATÈS que el vigent text refós de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès va ser aprovat definitivament per acord de la Co...
Resultat ple municipal
7
1
3
0
0
Vota!
APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA, A L'ÀMBIT DEL SECTOR V I DEL SECTOR P, PER A LA REORDENACIÓ DE LES ZONES D'EQUIPAMENT. ATÈS que en data 19 de juliol de 2012 es va signar un conveni entre la societat mercantil DERYPOL, SA i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en el qual es preveuen, ent...
Resultat ple municipal
4
2
0
0
Vota!
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA, A L'ÀMBIT DEL SECTOR V I DEL SECTOR P, PER A LA REORDENACIÓ DE LES ZONES D'EQUIPAMENT . ATÈS que en data 19 de juliol de 2012 es va signar un conveni entre la societat mercantil DERYPOL, SA i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en el qual es preveuen, entre d...
Resultat ple municipal
4
4
3