obres_i_serveis 2015-2019
Resultat ple municipal
10
Resultat ple municipal
3
5
2
0
0
Vota!
7.Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per distribució i subministrament d’aigua per a l’exercici de 2018. Es proposa: Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de l’article 6 de l’Ordenança reguladora de la taxa pels ser...
Resultat ple municipal
3
7
1
Resultat ple municipal
3
7
1
2
0
Vota!
6.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa referent a la pràctica de la xerojardineria, d'acord amb els recursos hídrics disponibles, a les Franqueses del Vallès. Una de les manifestacions del canvi climàtic al nostre territori és una accentuació de la severitat de les sequeres, ja normalment característiques del clima mediterrani...
Resultat ple municipal
9
10
0
Vota!
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UNA TARGETA ELECTRÒNICA PER L’ÚS CIUTADÀ DE LA DEIXALLERIA . Atès que un dels objectius d’aquest Ajuntament és, o hauria de ser, el de promoure, satisfer i sensibilitzar la ciutadania en temes de medi ambient i sostenibilitat, a mé...
Resultat ple municipal
9
6
3
Vota!
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES PER REPINTAR EL MUR DE L’INICI DE LA CARRETERA DE L’AMETLLA A LLERONA. Atès que el mur de la carretera de l’Ametlla amb el Pas de la Creu, en el poble de Llerona, està en un estat lamentable amb pintades de tots els colors i la pintura existent est...
Resultat ple municipal
8