mobilitat 2015-2019
1
0
Vota!
17 Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per a la implantació de la T-Mobilitat . Proposa: Primer. Instar al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant l'any 2020, amb el benentès que es farà efectiva amb un nou sistema tarifari...
Resultat ple municipal
10
1
1
0
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA SENYALITZACIÓ D'UN PAS EXCLUSIU PER A VIANANTS AL CAMÍ DE CAN MARIANO. Proposa senyalitzar una franja dins del camí de Can Mariano, sense augmentar l’amplada actual de l’esmentat camí, per tal que quedi separada de la zona de circulació...
Resultat ple municipal
7
4
2
2
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ACABAMENT DE LES OBRES DE LA RONDA NORD A LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Reclamar a la Generalitat de Catalunya el compliment del conveni signat per a la construcció de la Ronda Nord de Granollers en el sentit d'acabar l’accés al Polígon I...
Resultat ple municipal
5
6
6
2
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CARRIL PER A VIANANTS I BICICLETES ENTRE CORRÓ D'AVALL I CORRÓ D'AMUNT. Instar el govern municipal a seguir el tràmit legal pertinent per a l’aprovació del projecte del carril per a vianants i per a bicicletes entre Corró d’Avall i Corr...
Resultat ple municipal
6
4
8
0
Vota!
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ ALS ACCESOS I L'ENTORN DE L'ESCOLA CAMINS. Instar al govern municipal a crear un camí escolar reservat a vianants i bicicletes dins del camí de Can Mariano, des de l’escola fins a l’avinguda de la Sagrera. Aquesta ...
Resultat ple municipal
10
8
0
Vota!
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A L'ESTACIÓ DE LA LÍNIA R3 DE RENFE A LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Es demana al govern municipal que: ttramiti davant d'ADIF amb el suport del Dep. de Territori i Sostenibilitat l'estudi de solucions que garanteixin l'accès dels vianants des...
Resultat ple municipal
10