legislació 2015-2019
0
0
Vota!
4. Proposta d’aprovació del Manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, dels seus Patronats municipals, dels Consells de Poble i de la Policia Local de les Franqueses del Vallès.. Porten aquesta proposta al ple quan ja l’han feta extensiva des de la Fira de Nadal. A més a més la presentació als grups municipals es farà just demà matei...
Resultat ple municipal
9
2
0
0
Vota!
5. Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.. ILFC va presentar moltes al·legacions, de les quals s’accepten algunes, però les més importants, i sobretot el fet que l’ordenança no sigui punitiva, no han ...
Resultat ple municipal
4
6
1
0
0
Vota!
5.Proposta d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal de civisme i convivència de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. TENINT EN COMPTE que la Junta de Portaveus, en sessió del dia 24 de maig de 2018, va adoptar, per unanimitat dels grups municipals assistents, els acords següents: “Primer.- P...
Resultat ple municipal
4
6
1
0
2
Vota!
9. Proposta d’aprovació de la derogació de diverses ordenances de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i aprovació de diversos protocols municipals . Ordenances que es deroguen: el govern va dir que enviaria un correu electrònic a tots els regidors amb la informació i no s´ha rebut res. Reglament de la Comissió...