junta_de_govern 2015-2019
1
0
Vota!
3 Proposta d'aprovació del nomenament de membre a la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. NOMENAR el senyor Juan Antonio Corchado Ponce membre de la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, com a representant del grup municipal Soci...
Resultat ple municipal
4
7
2
1
Vota!
14.Proposta d'aprovació de la delegació de competències plenàries a favor de la Junta de Govern Local. Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que es relacionen a continuació: 1.         L’exercici ...
Resultat ple municipal
3
7
1
0
2
Vota!
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Sancions per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu. Sancions per gossos perillosos: No queda clar el per què de la Delegació de competè...
Resultat ple municipal
9
1
0
5
Vota!
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 648/2016, DE DATA 29 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DESIGNACIÓ DE MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Es modifica la Junta de Govern: President: l'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé Tenas. Sr. Ferran Jiménez Muñoz Sra. Rosa Maria Pruna Esteve Sr. Jordi Ganduxé...