impostos 2011/2015
0
1
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2015. El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
3
3
3
2
8
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DEL CÈNTIM SANITARI. Donat que el Tribunal de Justícia de la unió Europea ha declarat que es contraria a la legislació comunitària l’import sobre vendes minoristes de determinats hidro...
Resultat ple municipal
1
6
4
1
1
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DURANT L'ANY 2014 DE LA LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUE S ALS AFECTATS PER PROCESSOS DE DESNONAMENT D'HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA . ATESA la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa. ...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER LA RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC, CONFIRMACIÓ I CLARIFICACIÓ DE L'ABAST D'ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ . Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les compet&e...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2013 . VISTOS els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 25 d’octubre de 2012, d’aprovació provisional de la modificació de les ...
Resultat ple municipal
4
7
0
0
Vota!
APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2013 . El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial DecretLegislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsqu...
Resultat ple municipal
4
6
1