hisenda 2011/2015
11
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ESTALVI EN L’ENLLUMENAT I EDIFICS PÚBLICS. ATÈS que en els últims anys s’han portat a terme diverses accions per aconseguir un estalvi en la factura de l’enllumenat públic, que s’ha traduït en l&r...
Resultat ple municipal
6
5
1
0
Vota!
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. Don Joaquim Bach i Fabregó, Interventor accidental del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, d...
0
0
Vota!
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DELS EXERCICIS CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE EXERCICI 2014 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EM...
1
1
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2013. VISTA la necessitat de suplementar determinades partides pressupostàries que es preveuen insuficients per a comptabilitzar tota la despesa a reconèixer fins a final d’exerci...
Resultat ple municipal
4
6
0
1
Vota!
DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, APROVAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ DE 27 DE MARÇ DE 2012, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2013. De conformitat amb el que s’estableix a l’ article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel que es crea el fons per al finançament del pagament a proveï...
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA CONTRA LA SUPRESSIÓ D'UNA PAGA EXTRAORDINÀRIA ALS FUNCIONARIS DE CATALUNYA AL 2013. ATÈS que la Generalitat de Catalunya ha fet pública la seva intenció de dur a terme una rebaixa salarial de la retribució extraordinària que reben els treballador...
Resultat ple municipal
3
4
1
1
Vota!
9 i 10 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER RECLAMAR A L'ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA. ATÈS que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010, ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d&rs...
Resultat ple municipal
9
0
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE L'ESTAT DE LES FINANCES DE LA CORPORACIÓ. ATÈS que en la sessió plenària de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès del passat 28 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la comissi&oacut...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE L'ESTAT DE LES FINANCES DE LA CORPORACIÓ . ATÈS que en la sessió plenària de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès del passat 28 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la comissi&oacut...
Resultat ple municipal
11
Resultat ple municipal
5
5
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA REPERCUSSIÓ A LA CIUTADANIA DE LA PUJADA UNILATERAL DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES, ATÈS EL REIAL DECRET LLEI 20/2011, DEL GOVERN DE L'ESTAT ESPANYOL . El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic...
Resultat ple municipal
5
6
1
0
Vota!
APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2010 . ATÈS que, per part de la Intervenció municipal, s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats...
Resultat ple municipal
5
6
0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER EXIGIR ELS PAGAMENTS DELS DEUTES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT AMB L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Atès que les retallades del govern de la Generalitat agreugen el dèficit dels ajuntaments i qüestiona la viabilitat dels serveis provocant una afectació de la despesa corr...
Resultat ple municipal
11
0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA REPERCUSSIÓ A LA CIUTADANIA DE LA PUJADA UNILATERAL DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES, ATÈS EL REIAL DECRET LLEI 20/2011 DEL GOVERN DE L'ESTAT ESPANYOL. Atès que les taxes pel 2012 en aquest Ajuntament, ja van esser aprovades, amb un increment en concepte de l’IBI d’un 4’5% poden arribar a valors de entre 9’5% i un 14...
Resultat ple municipal
6
5
0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ. ATÈS que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançam...
Resultat ple municipal
11