habitatge 2011/2015
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL MERCAT DE LLOGUER I EN CONTRA DE LA REFORMA DE LA LLEI D'ARRENDAMENTS URBANS APROVADA PEL GOVERN DEL PARTIT POPULAR. El Govern del PP, va aprovar, el passat 24 d’agost del 2012, el Projecte de Llei 121/000021 de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges (m&eacut...
1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER AL RECONEIXEMENT DE L'HABITATGE COM A DRET SOCIAL. Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi que ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones ...
Resultat ple municipal
10
0
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER. ATÈS que es va signar conveni amb la Generalitat de Catalunya per la construcció d’habitatges de protecció oficial de lloguer en diferents solar cedits per l’Ajunta...
Resultat ple municipal
10
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL DRET A L'HABITATGE . Davant el drama social que està patint el municipi en relació al Dret a l'Habitatge, i a causa dels desnonaments de famílies que s'estan produint, el grup municipal del...
Resultat ple municipal
10
1
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA RELATIVA A L'HABITATGE DE LLOGUER SOCIAL . ATÈS que la situació econòmica està afectant principalment a les persones amb menys recursos econòmics de la nostra societat. ATÈS que el passat 12 de ju...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA EL PLA LOCAL D'HABITATGE DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 2011- 2016. ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió que va tenir lloc el dia 23 de desembre de 2010, va aprovar els acords que es transcriuen, de forma íntegra i literal, a contin...
Resultat ple municipal
4
3
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE MESURES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS. Donada la situació actual de crisis i del gran número  de persones i famílies que s’enfronten a la pèrdua dels seus habitatges. Donat que en el Ple ...
Resultat ple municipal
3
4