gènere 2011/2015
8
0
Vota!
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA. D’acord amb el previst en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de le...
Resultat ple municipal
9
1
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE DECLARACIÓ DE CONDEMNA A L'ABLACIÓ GENITAL FEMENINA . ATÈS que el passat dia 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i que el passat 6 de febrer es va celebrar a tot el món el Dia Internacional de la Tolerà...
Resultat ple municipal
1
7
3
0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE ACTUACIONS PER AL FOMENT DE LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES EN L'ÀMBIT DE L'OCUPACIÓ . Nos encontramos en el momento de mayor desigualdad social que ha vivido España en su etapa democrática actual. Cinco años de destrucción de puestos de trabajo nos han co...
Resultat ple municipal
9
1