educació 2011/2015
6
0
Vota!
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA. ATÈS que l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una llei del S...
Resultat ple municipal
8
1
9
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A JAUME SASTRE I A L’ASSEMBLEA DE DOCENTS DE LES ILLES BALEARS EN LA SEVA DEFENSA DE L’EDUCACIÓ DIGNA, DE QUALITAT I EN CATALÀ. El govern municipal proposa al Ple: Donar suport a les reivindicacions que van portar a la vaga de fam per l’educació digna, de qualitat i en català que ha dut a te...
Resultat ple municipal
9
1
12
0
Vota!
MOCIÓ CONTRA L’APLICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMQE). TENINT EN COMPTE que La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), coneguda també com la Llei Wert, és la culminació de tot un procés pol&ia...
Resultat ple municipal
10
1
5
1
Vota!
APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A L’EDUCACIÓ ESCOLAR DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. VIST l’informe emès per la cap de l’àrea de Polítiques Socials del qual es desprèn la necessitat d’adequar la normativa reguladora per a la concessi&oa...
Resultat ple municipal
9
1
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES PER LA CONTINUÏTAT DEL CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL (CIFO) DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que tenim conveni de cessió de l’edifici municipal de les antigues casernes militars a la Generalitat de Catalunya perquè pugui impartir cursets de formació o...
Resultat ple municipal
8
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER CREAR UNA OFICINA D'INTERCANVI DE LLIBRES DE TEXT . ATÈS que l’inici del curs escolar al mes de setembre comporta una elevada inversió per als pares i mares d’alumnes en llibres de text, material escolar i uniformes. D&rsqu...
Resultat ple municipal
5
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER MILLORAR LA DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS DE MALNUTRICIÓ ENTRE ELS INFANTS DEL NOSTRE MUNICIPI I LA INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES SOBRE AQUEST TEMA. ATÈS que des de l’aprovació al passat Ple de setembre d’una moció referent a aquest mateix tema la única informació que des del govern municipal s&rsq...
Resultat ple municipal
4
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN SUPORT A LA VAGA INDEFINIDA I DE LES REIVINDICACIONS DELS DOCENTS DE LES ILLES BALEARS. Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga indefinida que va tenir durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La vaga ha estat convocada contra la pol...
Resultat ple municipal
9
0
2
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN SUPORT A L'ESCOLA CATALANA. El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentencies que qüestionen el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una interlo...
Resultat ple municipal
10
1
0
Vota!
MOCIÓ EN RELACIÓ A L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI ORGÀ NICA DE MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE) . ATESA la presentació de l’esborrany de l’avantproje cte de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) per part del Ministre d’Educació, Cult...
Resultat ple municipal
10
1
2
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'EDUCACIÓ . ATÈS que la comissió de treball delegada pel Consell Escolar Municipal per fer una proposta per resoldre els problemes derivats de la matriculació i els conflictes derivats de ...
Resultat ple municipal
6
4
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL MATERIAL ESCOLAR . L’Educació és molt més que una política pública encaminada a la capacitació personal de les diverses generacions, és també una pol&iacu...
Resultat ple municipal
11
2
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA "PREPARA" . El passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va aprovar el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT AL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L'ESCOLA . El Tribunal Suprem ha emès la sentència del 12/06/2012  Generalitat de Catalunya sobre l'ús del català en el segon cicle de l'educació infantil. Tot ...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA REDUCCIÓ EN L'APORTACIÓ AL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA . ATÈS que, al ple extraordinari del dia 25 de juny del 2012 es va aprovar de formainicial els pressupostos municipals de l’any 2012 per part de l’Ajuntament de les Franqueses del ...
Resultat ple municipal
5
5
1
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER RECUPERAR LA CONCESSIÓ DEL SERVEI EDUCATIU DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CLAUDI ARIMANY . ATÈS que la darrera setmana de juny ens hem assabentat de les decisions de l’equip de govern en referència al funcionament de l’Escola de Música Municipal, i d&rsqu...
Resultat ple municipal
2
8
1
0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT A LA VAGA DE FAM PER LA LLENGU A QUE DES DE L'ASSOCIACIÓ JUBILATS PER MALLORCA ESTÀ DUENT A TERME JAUME BONET MOLL . L’associació Jubilats per Mallorca ha dut a terme, des del dia 1 de març de 2012, una vaga de fam per la nostra llengua, protagonitzada per membres de la seva directiva, inicial...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL CONVENI DE FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS . ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès va crear les escoles bressol municipals, d’acord amb els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya per a la construc...
Resultat ple municipal
11
0
1
Vota!
MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN I DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA DECISIÓ DEL TSJC REFERENT A LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA. Comenta el senyor ALCALDE: La moció 10 i la moció 11, el senyor Secretari ha passat un “refregit”, que se l’hi diu, només als caps de llista. L’ha p...
Resultat ple municipal
10
1
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER REBUTJAR LES RETALLADES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns convenis amb els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta Departament d...
Resultat ple municipal
11