20-12 Ple de 20 de desembre de 2018

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2018-3093 a 2018-3507 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2018
3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2018/47 a JGL/2018/51 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, dels dies 8, 15, 22 i 29 de novembre de 2018
4.Donar compte del Decret de l'alcalde número 2018-3506, de data 30 de novembre, en què es resol delegar l’exercici de les atribucions d’aquesta Alcaldia durant el període comprès entre els dies 5 i 8 de desembre de 2018

5.Proposta d’aprovació del Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme de les Franqueses del Vallès 2019-2023
6.Proposta per a la resolució d’al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès en relació a la UA-21A i UA-21B
7.Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per raons d'urgència, l'expedient per a la resolució d'al·legacions i aprovació definitiva dels acords de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals per a l'exercici 2019

8. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva dels acords de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals per a l’exercici 2019, adoptats en sessió
plenària del dia 25 d’octubre de 2018
9. Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 13 de desembre de 2018, per instar el Departament de Salut a reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema
sanitari públic
10.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 13 de desembre de 2018, per instar al govern municipal a desitjar bones festes als veïns i veïnes de les
Franqueses del Vallès i per demanar la recuperació per part del Plenari municipal de competències que li són pròpies traspassades a la Junta de Govern Local; en concret, la competència plenària per "l'adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris pressupost i, en tot cas, l'import de tres milions d'euros”
11.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 13 de desembre de 2018, per instar al govern municipal a establir un mecanisme per registrar
l'acompliment de l'horari establert per part dels càrrecs electes amb dedicació
exclusiva o parcial

12 Precs i preguntes

 

Punts destacats

1
0
Vota!
9. Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 13 de desembre de 2018, per instar el Departament de Salut a reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic. JA Corchado (PSC). En els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les jubilacions. El temps d’espera no hauria de ser superior a les 48h. En 7 anys...
Resultat ple municipal
3
4
4
1
0
Vota!
5.Proposta d’aprovació del Pla de Promoció de la Convivència i el Civisme de les Franqueses del Vallès 2019-2023. És un pla que en termes de diagnosi, fa un bon estudi i extreu dades sobre el nostre municipi que són molt interessants. És un bon treball tècnic.Però dependr&agr...
Resultat ple municipal
9
2
0
0
Vota!
12 Precs i preguntes. Alcalde. Funcionament del ple, canvi en el títol d’aquesta part del ple, traiem interpel·lacions... Regidor Jiménez. com a regidor de relacions amb l’oposici&oa...
0
0
Vota!
6.Proposta per a la resolució d’al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès en relació a la UA-21A i UA-21B. L'equip de govern accepta 1 al·legació que havía presentat ILFC que era sobre la implementació d’edificacions que incorporin característiques ambienta...
Resultat ple municipal
3
8