29-11 Ple de 29 de novembre de 2018

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2018-2663 a 2018-3092 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 d'octubre de 2018
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2018/39 a JGL/2018/46 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, dels dies 4, 11, 18, 25 i 31 d'octubre de 2018
4. Donar compte del decret de l'alcalde número 2018-3269, de 14 de novembre, en què es resol efectuar una delegació especial d’atribucions per a la gestió del cementiri i activitats funeràries a favor del regidor senyor Moisés Torres Enrique
5. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al tercer trimestre de 2018 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera
6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de setembre de 2018 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral
previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
7. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al tercer trimestre de  2018, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les
modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre

8. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al tercer trimestre de 2018 de l'ajuntament i patronats municipals
9. Proposta d'aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2018
10.Proposta d’aprovació dels Inventaris de l’Ajuntament i Patronats municipals a data 31 de desembre de 2017
11.Proposta d’aprovació del conveni d'encàrrec de gestió per a la prestació de serveis de salut pública entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès
12.Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit de ple número 004/2018 del pressupost vigent de la Corporació
13.Moció que presenta el grup municipal Partit Popular, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per a l'adopció de mesures per regular i reglamentar la circulació dels patinets elèctrics o vehicles de mobilitat personal
14.Moció que presenten el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa i grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del decret de menjadors
15.Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per instar el Departament de Salut a reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic
16.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per demanar la recuperació pel plenari municipal de competències pròpies
traspassades a la Junta de Govern Local, en concret la competència per “la renúncia a herències, llegats o donacions si la seva quantia no excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost”
17.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per a la implantació de la T-Mobilitat
18.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, perquè es derogui el delicte d'injúries a la Corona i per
reafirmar el compromís amb els valors republicans i la democràcia

19 Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Punts destacats

Resultat ple municipal
7
1
3
1
0
Vota!
17 Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per a la implantació de la T-Mobilitat . Proposa: Primer. Instar al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant l'any 2020, amb el benentès que es farà efectiva amb un nou sistema tarifari...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
19 PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. A Regidor Aguilera. El nostre grup municipal (ILFC) estem molt preocupades no s’ha convocat el Consell Escolar municipal enguany. Tenint l’experiència de l’any passat,...
Resultat ple municipal
8
2
1
0
0
Vota!
13 Moció que presenta el grup municipal Partit Popular, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per a l'adopció de mesures per regular i reglamentar la circulació dels patinets elèctrics o vehicles de mobilitat personal . Proposa: 1. Iniciar el debate y los cambios necesarios en el área de movilidad del Ayuntamiento con el objetivo de elaborar la correspondiente normativa que incluya las autorizacion...
Resultat ple municipal
9
2
0
0
Vota!
12 Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit de ple número 004/2018 del pressupost vigent de la Corporació . Es proposa: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 003/PLE, amb la modalitat de Transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de dife...
Resultat ple municipal
3
6
2
0
0
Vota!
11 Proposta d’aprovació del conveni d'encàrrec de gestió per a la prestació de serveis de salut pública entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès . La vigència del conveni aprovat, tal com estableix el punt desè, era fins el 31 de desembre de 2021, però el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya comunica que ac...
Resultat ple municipal
11
Resultat ple municipal
8
3
0
0
Vota!
9 Proposta d'aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2018 . APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2018, que dóna un resultat de 19.806 habitants (10.126 homes i 9.6...
Resultat ple municipal
11