25-10 Ple de 25 d'octubre de 2018

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2018-2298 a 2018-2662 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2018
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2018/34 a JGL/2018/38 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, dels dies 6, 13, 20 i 27 de setembre de 2018

4. Proposta de ratificació del nomenament de la representant del veïnat de Corró d’Amunt com a membre integrant del Consell del Poble de Corró d’Amunt
5. Proposta de ratificació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
6. Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2019
7. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del conveni urbanístic per a la permuta de diverses parcel·les amb la finalitat d’ampliar la zona esportiva de Llerona, al terme municipal de les Franqueses del Vallès

8. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18 d'octubre de 2018, per a l'adhesió de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la
"Xarxa de memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més"
9. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18 d'octubre de 2018, per demanar la recuperació pel plenari municipal de competències pròpies
traspassades a la Junta de Govern Local, en concret la competència per “l’aprovació dels projectes d’obres i serveis en tots aquells supòsits en que s’hagin delegat a la junta de govern local les competències com a òrgan de
contractació”
10.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18 d'octubre de 2018, per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva

11.Precs, preguntes i interpel·lacions

 

0
0
Vota!
11.Precs, preguntes i interpel·lacions. Regidor Moisès Torres • La setmana passada el carrer Aragó es va inundar, no és ni la primera vegada ni la segona vegada, ja n’hem perdut el compte. Preguntar&ia...
0
0
Vota!
10.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18 d'octubre de 2018, per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva. Antecedents: L’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals resulta excessivament rígid i deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments en àmbits tan sen...
Resultat ple municipal
3
2
5
0
0
Vota!
6. Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2019. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refó...
Resultat ple municipal
3
3
4
0
0
Vota!
5. Proposta de ratificació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Es modifiquen els articles: “ARTICLE 1 - Denominació. Objecte. Finalitats. Caràcter. Domicili. 1.1. Es constitueix el “Consorci per a la Gestió de Residus del...
Resultat ple municipal
7
3