27-09 Ple de 27 de setembre de 2018

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2018-1842 a 2018-2297 corresponents al període comprès entre els dies 1 de juliol i 31 d'agost de 2018

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2018/26 a JGL/2018/33 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, dels dies 5, 12, 19 i 26 de juliol de 2018 i 2 d’agost de 2018

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al segon trimestre de 2018 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera

5. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de juny de 2018 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

6. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al segon trimestre de 2018, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al segon trimestre de 2018 de l'ajuntament i patronats Municipals

8. Proposta d'aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2017

9. Proposta d’aprovació de la derogació de diverses ordenances de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i aprovació de diversos protocols municipals

10.Proposta d'aprovació de la sol·licitud d'ampliació de termini del projecte d'intervenció integral del barri de Bellavista, de les Franqueses del Vallès

11.Proposta d'aprovació de l'expropiació dels terrenys necessaris per a l'execució del projecte per a la construcció d'un pas soterrat sota les vies del ferrocarril entre els carrers d'Aragó i de Francesc Gimeno i la urbanització de l'entorn a Bellavista

12.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 20 de setembre de 2018, per demanar el suport del Ple municipal als actes que, per commemorar la diada de l'1 d'octubre de 2017, es portin a terme per part dels CDR de les Franqueses i d'altres entitats del nostre municipi

13.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 20 de setembre de 2018, en relació a la denominació oficial del Centre Cultural de Corró d'Avall

14.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 20 de setembre de 2018, per demanar la recuperació pel plenari municipal de competències pròpies traspassades a la Junta de Govern Local, en concret la competència plenària per a la "sol·licitud i acceptació de subvencions, en els supòsits que la normativa prevegi la sol·licitud o acceptació obligatòriament per l'Ajuntament en Ple"

15.Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
1
Vota!
2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2018-1842 a 2018-2297 corresponents al període comprès entre els dies 1 de juliol i 31 d'agost de 2018 . Alcalde. Comenta que en els punt de “Donar compte” no es podrà intervenir, Els regidors podran fer intervencions a l’últim punt del ple: Precs i preguntes. R. Be...
0
0
Vota!
15 Precs i preguntes. Pregunta al regidor Jordi Ganduxé. La barana del pont del riu congost a l’alçada de Llerona segueix la normativa de seguretat pertinent? La normativa diu que en edificis i infra...
0
0
Vota!
10.Proposta d'aprovació de la sol·licitud d'ampliació de termini del projecte d'intervenció integral del barri de Bellavista, de les Franqueses del Vallès . La Generalitat pagava 4.392.002,79 €, per a la realització del Pla de Barris, el qual tenia un pressupost total d’execució de 8.784.005,58 €. L’ajuntament en pag...
0
0
Vota!
8. Proposta d'aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2017 Són ens comptes que des del primer moment estan manipulats, quadren perquè els fan quadrar.. Dsenvolupament del Ple: F. Jiménez (PDECAT). Formalització d’un cop ha estat exposat de manera pública. R.Bernabé (ILFC): Votarem en contra. Tots els ajunt...
Resultat ple municipal
3
4
4