28-06 Ple de 28 de juny de 2018

2. Donar compte del decret de l'alcalde núm. 2018-1651 de 18 de juny, en què es resol el nomenament de la delegada de protecció de dades de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus patronats i ens dependents i del president i portaveu de la Comissió de transparència i protecció de dades i responsable de les funcions de supervisió en l'àmbit polític.

3. Proposta de ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 14 de juny de 2018 de concessió de bonificació del 95% per obres que tinguin com a finalitat la rehabilitació o millora d'edificacions incloses en el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de les Franqueses del Vallès

4. Proposta d’aprovació de la primera addenda del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera per el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.

5. Proposta per a la declaració d'utilitat pública de l'execució del projecte per a la construcció d'un pas soterrat sota les vies del ferrocarril entre els carrers d'Aragó i de Francesc Gimeno i la urbanització de l'entorn a Bellavista, i aprovació de la necessitat d'ocupació

6. Aprovació de la inclusió, en l’ordre del dia de la present convocatòria, de l’expedient relatiu a la resolució de les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès i aprovació definitiva del mateix, per motius d’urgència.

7. Proposta per resoldre les al·legacions presentades pel grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa al Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès i aprovar definitivament el Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès.

8. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de juny de 2018, per delimitar normativament la situació d'habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives.

9. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de juny de 2018, de condemna contra les massacres comeses per les forces armades israelianes contra la població palestina que es manifesta a Gaza

10. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i rebutjada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de juny de 2018, per demanar la recuperació per part del plenari municipal de competències que li són pròpies traspassades a la Junta de Govern Local

11. Precs, preguntes i interpel·lacions.