31-05 Ple de 31 de maig de 2018

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al primer trimestre de 2018
3.Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de març de 2018 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
4.Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al primer trimestre de 2018, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014
5.Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al primer trimestre de 2018 de l'ajuntament i patronats municipals
6.Proposta d’amortització anticipada de deute de conformitat amb l’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost vigent, en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria, i de declaració d’inversions financerament sostenibles
7.Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per distribució i subministrament d’aigua per a l’exercici de 2018
8.Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès
9.Proposta d’aprovació inicial de la proposta de conveni urbanístic a signar per a la permuta d’uns terrenys amb l’objectiu de procedir a l’ampliació de la zona esportiva de Llerona, al terme municipal de les Franqueses del Vallès

10.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, en contra de la suspensió de la Llei d'Universalització de l'Assistència Sanitària
11.Moció que presenten els grups municipals Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa i Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals
12.Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per a la ratificació del conveni 189 de l'Organització Internacional de Treball sobre les persones treballadores de la llar
13.Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per a la recuperació de les activitats gratuïtes als Casals de la Gent Gran
14.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, en suport al professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca
15.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i rebutjada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per demanar la recuperació pel plenari municipal de competències pròpies traspassades a la Junta de Govern Local, en concret la competència per l'alienació de patrimoni
16.Moció que presenten els grups municipals Socialista i PDeCAT-Demòcrates, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius de les escoles de les Franqueses del Vallès
17.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per a la creació de la comissió de nomenclàtor del nostre municipi i per l'assignació de noms de vies públiques
18.Precs, preguntes i interpel·lacions

Punts destacats

0
0
Vota!
7.Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per distribució i subministrament d’aigua per a l’exercici de 2018. Es proposa: Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de l’article 6 de l’Ordenança reguladora de la taxa pels ser...
Resultat ple municipal
3
7
1
0
0
Vota!
8.Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès. El Ple de 25 de maig 2017 va aprovar inicialment el ROM. Modificació de dos articles: L’article 35.2.d) que diu: “d) Podrà manifestar el parer de la corporació...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
18.Precs, preguntes i interpel·lacions. Regidor M. Torres (PDECAT):. Fa un temps va passar per ple el conveni amb Granollers el tema del bus. Es va prometre un bus al mes d’agost a Corró d’Amunt que és mentida. ...
0
0
Vota!
14.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, en suport al professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca. Desenvolupament del Ple: Es vota a la Junta de Portaveus: aprovada. E. Pericas (ILFC):. Ens trobem davant d’una campanya de criminalització i d’acusacions d’adoctri...
0
0
Vota!
13.Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per a la recuperació de les activitats gratuïtes als Casals de la Gent Gran. Des del dia 2 de gener, la Direcció General de Famílies va retirar dels casals de la gent gran a Catalunya, totes les activitats gratuïtes que s'oferien al llarg del 2017. Es...
0
0
Vota!
12.Moció que presenta el grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 24 de maig de 2018, per a la ratificació del conveni 189 de l'Organització Internacional de Treball sobre les persones treballadores de la llar. Les persones que treballen a la llar, en feines de neteja i cures constitueixen un col·lectiu invisibilitat i que pateix els efectes de la desigualtat d’un sistema que prioritza el cap...
Resultat ple municipal
10
1
0
0
Vota!
9.Proposta d’aprovació inicial de la proposta de conveni urbanístic a signar per a la permuta d’uns terrenys amb l’objectiu de procedir a l’ampliació de la zona esportiva de Llerona, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Es proposa: Primer.- APROVAR INICIALMENT el conveni urbanístic a subscriure per a la permuta de diverses parcel·les amb la finalitat d’ampliar la zona esportiva de Llerona, ...
Resultat ple municipal
7
4