26-04 Ple de 26 d'abril de 2018

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Donar compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 29 de març de 2018 en què es va aprovar la modificació del conveni de cessió d'ús gratuït d'un espai de les oficines ubicades a Can Ribas - Centre de Recursos Agraris, a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental
3.Donar compte del Decret de l'alcalde núm. 2018-837 de data 5 d'abril, en què es resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Corporació corresponent a l'exercici 2017
4.Proposta d'aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2019
5.Proposta d'aprovació inicial de la creació del Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès
6.Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, perquè s'incorpori el creixement de l'ús quotidià de la bicicleta com una fita estratègica municipal i que es desenvolupin les polítiques necessàries que ho facin possible
7.Moció que presenta el grup municipal ILFC-E, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, sobre el desplegament de la renda garantida de ciutadania
8.Moció que presenta el grup municipal PDECAT-Demòcrates, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, per fomentar i impulsar el projecte "les Franqueses sense fum"

9.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat espanyol
10.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i rebutjada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, per demanar la recuperació per part del plenari municipal de competències que li són pròpies traspassades a la Junta de Govern Local
11.Precs, preguntes i interpel·lacions

Punts destacats

3
0
Vota!
9.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat espanyol. Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes  socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma lit...
Resultat ple municipal
10
1
3
0
Vota!
8.Moció que presenta el grup municipal PDECAT-Demòcrates, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, per fomentar i impulsar el projecte "les Franqueses sense fum". l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb l’impuls de l’Àrea de Sanitat i Salut Pública i la implicació transversal de les àrees d’Es...
Resultat ple municipal
11
3
0
Vota!
7.Moció que presenta el grup municipal ILFC-E, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, sobre el desplegament de la renda garantida de ciutadania. Després d’anys de debats, superant dificultats i traves en el marc del Parlament, va ser finalment aprovada el 12 de juliol de 2017, gràcies a l’acord de tots els grups. L...
Resultat ple municipal
10
1
3
0
Vota!
4.Proposta d'aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2019. APROVAR el següent calendari de festes locals per a l’any 2019:  Bellavista                &...
Resultat ple municipal
11
1
1
Vota!
5.Proposta d'aprovació inicial de la creació del Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès. Es planteja el naixement del Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès (d’ara endavant PSELFV), amb l’objectiu de realitzar una tasca transversal interàree...
Resultat ple municipal
5
6
1
0
Vota!
11.Precs, preguntes i interpel·lacions. En R. Bernabé (LFI-EC): queixa de la manca de participació que tenim els regidors i regidores cada vegada més dins de l’ajuntament. “Estic molt enfadat”. ...
1
0
Vota!
3.Donar compte del Decret de l'alcalde núm. 2018-837 de data 5 d'abril, en què es resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Corporació corresponent a l'exercici 2017. DONAR COMPTE al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les ...