05-04 Ple de 5 d'abril de 2018

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local del dia 1 de març de 2018 per a la reparació amb caràcter d’emergència del col·lector de clavegueram del carrer d’Aragó, entre el carrer Cardedeu i la plaça d'Espanya, aprovació de la 1a addenda al conveni amb el Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram 2017-2021 i sol·licitud de subvenció dins del programa de suport als municipis del Consorci Besòs Tordera.

3.Proposta d'aprovació del nomenament de membre a la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.

4.Proposta d'aprovació de l'elecció dels càrrecs de jutge de pau, titular i suplent, de les Franqueses del Vallès.

5.Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de les Franqueses del Vallès per a la modificació de la regulació del Sector R (Can Garriga) del terme municipal de les Franqueses del Vallès.

6.Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a la delimitació d’un nou àmbit i modificació de la UA 21B.

7.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de març de 2018, per demanar la total supressió dels guarda-rails sense protecció per a motoristes en les carreteres i camins del municipi.

8.Moció que presenten els grups municipals PDECAT-Demòcrates, Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de març de 2018, en defensa de l'escola catalana i el model d'immersió lingüística.

9.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i rebutjada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de març de 2018, per demanar la recuperació per part del plenari municipal de competències pròpies traspassades a la Junta de Govern Local, en concret la competència per resoldre sobre les autoritzacions o denegacions de compatibilitat del personal al servei de la Corporació.

10.Precs, preguntes i interpel·lacions.

Punts destacats

1
1
Vota!
10 Precs i preguntes. PREGUNTA: A Francesc Colomé: Queixa sobre l’accés a la informació de les actes dels plens municipals. Per poder consultar les actes, que són en video-acta, ens...
Resultat ple municipal
3
7
1
Resultat ple municipal
10
1
Resultat ple municipal
11
Resultat ple municipal
3
8
1
0
Vota!
4 Proposta d'aprovació de l'elecció dels càrrecs de jutge de pau, titular i suplent, de les Franqueses del Vallès. ATÈS que durant el termini de presentació de sol·licituds, per al càrrec de jutge/essa de pau titular s’ha presentat una única sol·licitud: 2018-...
Resultat ple municipal
4
7
1
0
Vota!
3 Proposta d'aprovació del nomenament de membre a la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. NOMENAR el senyor Juan Antonio Corchado Ponce membre de la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, com a representant del grup municipal Soci...
Resultat ple municipal
4
7