22-02 Ple de 22 de febrer de 2018

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Presa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Èlia Montagud Blas del grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa
3.Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al quart trimestre de 2017 i informe anual
4.Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’ajuntament, patronats municipals i empresa municipal a 31 de desembre de 2017 en compliment de l’ordre HAP/2105/2012, d'1 d’octubre, de subministrament d’informació trimestral
previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

5.Donar compte de l'Informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al quart trimestre de 2017

6.Donar compte de l'informe trimestral d’intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al quart trimestre de 2017 de l’ajuntament i patronats municipals
7.Donar compte del Decret de l'alcalde número 2018/245 de data 30 de gener, en què es resol el cessament de personal eventual

8. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 001/2018, amb la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa

9. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de distribució i subministrament d'aigua potable per a l'exercici de 2018

10.Proposta d’aprovació definitiva del projecte per a l’acabament del Centre Cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu al terme municipal de les Franqueses del Vallès

11.Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte d'execució de les obres del Projecte per a la modificació del projecte del Centre Cultural de Corró d'Avall per a incloure els usos sociosanitaris, cultural i esportiu, al terme municipal de les Franqueses del Vallès

12.Proposta per a declarar la procedència d’alteració del terme municipal entre Cànoves i Samalús i les Franqueses del Vallès

13.Proposta d’aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès

14.Proposta d'aprovació de la delegació de competències plenàries a favor de la Junta de Govern Local

15.Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, l'expedient per a l'aprovació del nomenament de membres integrants de diferents òrgans col·legiats municipals

16.Proposta d'aprovació del nomenament de membres integrants de diferents òrgans col·legiats municipals

17.Moció presentada pel grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa, en nom de la Marea Pensionista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per realitzar una declaració institucional de defensa del sistema públic de pensions
18.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions
19.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per tal que tots els grups municipals estiguin representants a la Comissió de Mobilitat
20.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per a revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de comunicació públics
21.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 15 de febrer de 2018, per a la commemoració del dia internacional de les dones

22.Precs, preguntes i interpel·lacions

Resultat ple municipal
16
1
2
1
Vota!
14.Proposta d'aprovació de la delegació de competències plenàries a favor de la Junta de Govern Local. Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que es relacionen a continuació: 1.         L’exercici ...
Resultat ple municipal
9
7
1
3
0
Vota!
12.Proposta per a declarar la procedència d’alteració del terme municipal entre Cànoves i Samalús i les Franqueses del Vallès. Parcel·les de Ca l’Esmandies. Intercanvi de terrenys entre Cànoves i Les Franqueses. Ajustament de delimitació municipal. VOTACIÓ:    &nbs...
1
2
Vota!
10.Proposta d’aprovació definitiva del projecte per a l’acabament del Centre Cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Aprovar definitivament el projecte per a la modificació del projecte de centre cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu, al terme mun...
Resultat ple municipal
9
4
4
1
2
Vota!
7.Donar compte del Decret de l'alcalde número 2018/245 de data 30 de gener, en què es resol el cessament de personal eventual. Assessor de polítiques socials Tasques: • Enllaç entre el Regidor i la Cap de l’Àrea, i • Assessor en: Atenció a Persones en Dependència, Pr...
2
0
Vota!
22. Precs, preguntes i interpel·lacions. PREGUNTA Alcalde. Volem recordar el compromís pres per aquest ple de col·locar una gran bandera lila feminista al pal central del balcó de l’ajuntament. RESPOSTA Esta...
2
0
Vota!
8. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 001/2018, amb la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. El projecte 2017-109 Remodelació illa carrer Rosselló 2a i 3a fase és un projecte iniciat l’exercici 2017 amb finançament afectat, part per una subvenció de...
Resultat ple municipal
9
5
3
2
0
Vota!
5.Donar compte de l'Informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al quart trimestre de 2017. Entorn Verd, SA. No s’ha realitzat pagaments corresponents al quart trimestre de 2017 ni hi ha factures pendents. No es pot donat de baixa al Ministeri fins que estigui inscrita la dissoluci&...
2
0
Vota!
3.Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al quart trimestre de 2017 i informe anual. A. Profitós (ERC): Demana el perquè al ple del mes passat no vam tenir aquests punts... quin és el motiu del retard? Han pujat les despeses jurídiques. Despesa en el bus...