22-12 Ple de 22 de desembre de 2017

1.Aprovació de les actes de la sessions anteriors
2.Donar compte del Decret de l’alcalde de data 8 de novembre de 2017 en què es resol delegar les funcions de Presidència del Consell del Poble de Corró d’Amunt
3.Donar compte del Decret de l'alcalde en què es resol delegar la direcció política de l'Àrea de Dinamització Econòmica
4.Donar compte del Decret de l'alcalde en què es resol designar un nou membre de la Junta de Govern Local
5.Donar compte del Decret de l'alcalde en què es resol nomenar Cinquena Tinenta d'Alcalde de l'Ajuntament
6.Donar compte del Decret de l'alcalde de data 28 de novembre de 2017 en què es resol aprovar l'amortització anticipada del préstec ICO del Banco de Sabadell
7.Proposta d'aprovació del nomenament de membre integrant del Consell del Poble de Llerona
8.Proposta d'aprovació de la modificació del règim de dedicació i retribució del regidor d'Obres i Serveis i Dinamització Econòmica de la Corporació
9.Proposta d'aprovació de nomenament de representants a la Junta de Portaveus i a la Comissió Informativa d'Assumptes de Ple

10.Proposta d'aprovació del nomenament de membre integrant de diferents òrgans col·legiats municipals
11.Proposta d’autorització a l’arquitecte tècnic adscrit a l’àrea d’urbanisme de compatibilitat per al desenvolupament d’altres funcions professionals fora de l’àmbit de la corporació
12.Proposta d’aprovació de derogació de l’ordenança municipal reguladora de la concessió d’ajuts aper a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès i les seves bases reguladores
13.Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici econòmic 2018
14.Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, l'expedient per a l'adjudicació del contracte d'obra consistent en l'execució del projecte anomenat "Projecte d'urbanització del sector N de les Franqueses del Vallès", per raons d'urgència
15.Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte d'obra consistent en l'execució del projecte anomenat "Projecte d'urbanització del Sector N de les Franqueses del Vallès"
16.Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, l'expedient per a l'aprovació de l'acord relatiu a la resolució del contracte d'obres per a l'execució de les contingudes en el projecte d'execució del Centre Cultural de Corró d'Avall, adjudicat a l'empresa Sacyr, SAU, per raons d'urgència
17.Proposta d'aprovació de l'acord relatiu a la resolució del contracte d'obres per a l'execució de les contingudes en el projecte d'execució del Centre Cultural de Corró d'Avall adjudicat a l'empresa Sacyr, S.A.U.
18.Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, l'expedient per a la resolució d'al·legacions i aprovació definitiva dels acords de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals per a l'exercici 2018, adoptats en sessió plenària del dia 26 d'octubre de 2017, per raons d'urgència
19.Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva dels acords de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals per a l'exercici 2018, adoptats en sessió plenària del dia 26 d'octubre de 2017
20.Moció presentada pel grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i a la que s'han adherit PDECAT-Democràtes, PSC-PM, ERC-AM, sobre el rebuig a les pintades de caràcter feixista, i aprovada per la Junta de Portaveus en sessió de 14 de desembre de 2017
21.Precs, preguntes i interpel·lacions

1
1
Vota!
13.Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici econòmic 2018. INVERSIONS 2018 I QUADRE DE FINANÇAMENT ACTUACIÓ                      &...
1
1
Vota!
8.Proposta d'aprovació de la modificació del règim de dedicació i retribució del regidor d'Obres i Serveis i Dinamització Econòmica de la Corporació. El regidor Moisés Torres assumeix la part de Dinamització Econòmica, passa del 50 al 85% de jornada de treball a l’ajuntament.
1
0
Vota!
21.Precs, preguntes i interpel·lacions. PREGUNTES Alcalde. En el butlletí i a la web, es diu que ILFC va votar a favor de les ordenances fiscals i va abstenir-se. Trobem que aquestes eines no són imparcials, i no estan ...
1
0
Vota!
11.Proposta d’autorització a l’arquitecte tècnic adscrit a l’àrea d’urbanisme de compatibilitat per al desenvolupament d’altres funcions professionals fora de l’àmbit de la corporació. Demanda de compatibilitat. No s’aclareix a quina empresa anirà a treballar perquè no sigui a Les Franqueses. No es facilita la informació.
1
0
Vota!
7.Proposta d'aprovació del nomenament de membre integrant del Consell del Poble de Llerona. S’integra al Consell del Poble de Llerona el regidor de PdCAT Moisés Torres