30-11 Ple de 30 de novembre de 2017

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.Pressa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Martha Esperanza Ilona Edel del grup municipal Partit Popular
3.Donar compte del canvi de denominació del grup municipal Convergència i Unió que passa a denominar-se grup municipal PDECAT-DEMÒCRATES
4.Donar compte de l'informe d'intervenció de seguiment del pla d'ajust corresponent al tercer trimestre de 2017
5.Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament, patronats municipals i empresa municipal a 30 de setembre de 2017 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
6.Donar compte de l'informe sobre el període mitjà de pagament corresponent al tercer trimestre de 2017 de l'ajuntament, patronats municipals i empresa municipal Les Franqueses Entorn Verd SA, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol
7.Donar compte de l'informe d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al tercer trimestre de 2017 de l'ajuntament i patronats municipals
8.Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit numero 002/2017 amb modalitat de transferència de crèdit

9.Proposta d'aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2017
10.Proposta d'autorització al tècnic en gestió urbanística de compatibilitat per al desenvolupament d'altres funcions professionals fora de l'àmbit de la Corporació
11.Proposta d'autorització al tècnic auxiliar informàtic de compatibilitat per al desenvolupament d'altres funcions professionals fora de l'àmbit de la Corporació
12.Proposta d'adequació singular i excepcional del lloc de treball de peó de manteniment i ordenança de les àrees de Secretaria, Obres i Serveis de l'Ajuntament i els seus patronats i consegüent modificació de la relació de llocs de treball
13.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 23 de novembre de 2017, per aprovar una declaració institucional per la llibertat de les preses i presos polítics
14.Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 23 de novembre de 2017, amb motiu del dia contra la violència envers les dones
15.Moció presentada pel grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú - Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 23 de novembre de 2017, per a l'adhesió al decàleg per la consolidació, protecció i millora del model educatiu català de Somescola.cat
16.Precs, preguntes i interpel·lacions

0
0
Vota!
9.Proposta d'aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2017. Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2017, que dóna un resultat de 19.611 habitants (10.079 ho...
0
0
Vota!
8.Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit numero 002/2017 amb modalitat de transferència de crèdit. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits nº 002/2017, en la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de desp...