26-10 Ple de 26 octubre de 2017

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Donar compte de la renúncia del senyor Javier Álvarez Álvarez al càrrec de regidor en representació del grup municipal Partit Popular de la Corporació.3. Donar compte de l'informe d'intervenció de seguiment del pla d'ajust
corresponent al segon trimestre de 2017.
4. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament, patronats municipals i empresa municipal a 30 de juny de 2017 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
5. Donar compte de l'informe sobre el període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2017 de l'ajuntament, patronats municipals i empresa municipal Les Franqueses Entorn Verd, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.
6. Donar compte de l'informe d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al segon trimestre de 2017 de l'ajuntament i patronats municipals.
7. Proposta d'aprovació de la modificació del règim de dedicació del regidor de Relacions Institucionals, Hisenda i Polítiques Socials de la Corporació.

8. Proposta de ratificació de nomenament de membres integrants del Consell del Poble de Llerona.

9. Proposta de ratificació de nomenament de membres integrants del Consell del Poble de Corró d'Amunt.

10. Proposta d'aprovació del conveni de cessió d'ús gratuït d'un espai de les oficines ubicades a Can Ribas - Centre de Recursos Agraris, a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

11. Proposta d'aprovació provisional del Pla especial urbanístic per regular les condicions d'emplaçament dels clubs de fumadors, consumidors de tabac i/o cànnabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques
legalment permeses al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

12. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, l'expedient per a l'aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2018, per raons
d'urgència.

13. Proposta d'aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2018.

14. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències.

15. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa per impulsar l'establiment d'un servei de transport escolar al municipi d'acord amb la comunitat educativa.

16. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per a la derogació de la delegació de competències per a la imposició de sancions realitzada a favor del regidor de Seguretat Ciutadana.

17. Mocions, precs i preguntes

1
1
Vota!
13. Proposta d'aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2018.. Tarificació de l'àrea de cultura que no s'havia iniciat, sembla que hi hauria de ser. Cal revisar-la. Pujada d'un 2% del servei de proveïment d’aigua potabl...
Resultat ple municipal
3
1
6
Resultat ple municipal
9
1
1
0
Vota!
17. Mocions, precs i preguntes. PREGUNTES A regidora Rosa Pruna. * Respecte al manteniment dels camins, des de Marata demanen saber quines garanties té l’ajuntament de la qualitat dels materials que s’emp...
1
0
Vota!
10. Proposta d'aprovació del conveni de cessió d'ús gratuït d'un espai de les oficines ubicades a Can Ribas - Centre de Recursos Agraris, a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental.. L'ajuntament cedeix gratuïtament una part de les oficines per al Consell Comarcal (el departament de finances) i pagarà les obres que calgui fer.   Desenvolupament del ...
Resultat ple municipal
6
4