11-10 Ple extraordinari de 11 octubre de 2017

1_Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió referida a tots els punts que integren l'ordre del dia.

2_Proposta d'aprovació del compte general de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats de capital corresponent a l'exercici de 2016.

3_Proposta d'aprovació provisional per a l'establiment dels preus públics per l'activitat esportiva de la Marxa Nòrdica per a l'exercici fiscal de 2017 i següents.

4_Proposta d'aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.

5_Proposta de ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària el 3 d'agost de 2017, en relació a l'aprovació del projecte d'obra ordinària per a la modificació del projecte del Centre Cultural de Corró d'Avall.

6_Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació i del plec de clàusules administratives particulars que han de regit l'adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del contracte d'execució de les obres del projecte per a la modificació del projecte del Central Cultural de Corró d'Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

Punts destacats

1
1
Vota!
4 Proposta d'aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.. ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS PRIMER. Estimar l’al·legació primera presentada pel Grup Municipal d’Esquerr...
Resultat ple municipal
3
3
1
1
Vota!
2 Proposta d'aprovació del compte general de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats de capital corresponent a l'exercici de 2016.. Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat municipal Les Franqueses Entorn Verd, SA i l...
Resultat ple municipal
3
1
2
1
1
Vota!
1 Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió referida a tots els punts que integren l'ordre del dia.. Votació: A FAVOR: CIU / PSC-CP EN CONTRA: ERC-AM / 1 regidor ILFC-E  ABSTENCIONS: CpF
Resultat ple municipal
3
4
1
1
0
Vota!
3 Proposta d'aprovació provisional per a l'establiment dels preus públics per l'activitat esportiva de la Marxa Nòrdica per a l'exercici fiscal de 2017 i següents.. Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb el que disposen els articles 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text ref&oac...
Resultat ple municipal
3
3