27-07 Ple de 27 de juliol de 2017

3.Proposta d’aprovació inicial del conveni urbanístic per a la definició de l’obra civil complementària del projecte d’urbanització del sector N, al terme municipal de les Franqueses del Vallès
4.Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions salarials del personal, de conformitat amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2017, i modificació de la relació de llocs de treball
5.Proposta d'aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2018
6.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa referent a la pràctica de la xerojardineria, d'acord amb els recursos hídrics disponibles, a les Franqueses del Vallès
7.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per mantenir un transport públic de qualitat per a Corró d'Amunt, Marata i Mil Pins el mes d'agost
8.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per procedir a una amortització anticipada de deute viu de préstecs ICO de l'anomenat Pla Rajoy

9.Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa sobre l'avantprojecte de Llei de formes de gestió de l'assistència sanitària a Catalunya
10.Moció que presenten els grups municipals PDeCat-Democràtes, Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència per les Franqueses i Partit Popular de Catalunya, referent a les companyies subministradores de serveis bàsics, d'energia elèctrica i gas, a les Franqueses del Vallès
11.Mocions, precs i preguntes

Punts destacats

1
2
Vota!
8.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per procedir a una amortització anticipada de deute viu de préstecs ICO de l'anomenat Pla Rajoy. Manisfestar que l'existència del Pla d'Ajust i llurs prèstecs limita la gestió i administració del nostre municipi. Manifestar la voluntat del Ple de reduir ...
Resultat ple municipal
9
1
1
Vota!
9.Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa sobre l'avantprojecte de Llei de formes de gestió de l'assistència sanitària a Catalunya. Atès, que l’Avantprojecte de Llei de formes de gestió de l’assistència sanitària a Catalunya és una proposta normativa adreçada al Parlament de...
Resultat ple municipal
7
2
2
0
Vota!
7.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per mantenir un transport públic de qualitat per a Corró d'Amunt, Marata i Mil Pins el mes d'agost. Davant del fet que el servei de transport d'autobús que enllaça Corró d'Amunt amb la resta del municipi desapareix el mes d'agost i que la proposta d'ERC en Ple...
Resultat ple municipal
9
2
0
Vota!
6.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa referent a la pràctica de la xerojardineria, d'acord amb els recursos hídrics disponibles, a les Franqueses del Vallès. Una de les manifestacions del canvi climàtic al nostre territori és una accentuació de la severitat de les sequeres, ja normalment característiques del clima mediterrani...
Resultat ple municipal
9
2
0
Vota!
5.Proposta d'aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2018. Festes municipals pel 2018 Resultat el Ple. Votació: Sí: 15 (TOTS).
Resultat ple municipal
9
2
0
Vota!
4.Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions salarials del personal, de conformitat amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2017, i modificació de la relació de llocs de treball . Es proposa aprovar l’increment corresponent a l’ 1 % de les retribucions del personal al servei d’aquesta administració previst a la Llei de Pressupostos Generals de l&rsqu...
Resultat ple municipal
9
1
0
Vota!
3.Proposta d’aprovació inicial del conveni urbanístic per a la definició de l’obra civil complementària del projecte d’urbanització del sector N, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Es proposa  aprovar inicialment el conveni urbanístic subscrit entre l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS i l’empresa ARAGOGAMMA, S.L. per tal de garantir e...
Resultat ple municipal
3
6