25-05 Ple de 25 de maig de 2017

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Donar compte de l'informe d'intervenció de seguiment del pla d'ajust corresponent al primer trimestre de 2017
3.Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament, patronats municipals i empresa municipal a 31 de març de 2017 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
4.Donar compte de l'informe sobre el període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre de 2017 de l'ajuntament, patronats municipals i empresa municipal Les Franqueses Entorn Verd, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol
5.Donar compte de l'informe d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al primer trimestre de 2017 de l'ajuntament i patronats municipals
6.Proposta de declaració de no creació d'un registre propi de grups d'interès i adhesió automàtica al registre de grups d'interès de Catalunya
7.Proposta de resolució dels recursos de reposició interposats contra l'acord del Ple de 26 de gener de 2017, en virtut del qual s'aprovà la pròrroga i segona addenda del contracte formalitzat amb Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, per a la gestió i explotació del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable a les Franqueses del Vallès

8.Proposta d’aprovació inicial del projecte de Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès
9.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya referent a la repressió contra les persones LGTBI (Lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals) a Txetxènia
10.Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya perquè a les licitacions municipals es respectin per a tots els treballadors/es les condicions del conveni del sector de l’activitat realitzada
11.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa referent a la taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs a les Franqueses del Vallès
12.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa de recolzament a les demandes de la Llei d'habitatge de la Plataforma d'Afectats per l'Habitatge (PAH) per fer front a l'emergència habitacional
13.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa per a la millora de l'assignació de places en els centres educatius d'infantil i primària
14.Mocions, precs i preguntes
 

Punts destacats

2
3
Vota!
9.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya referent a la repressió contra les persones LGTBI (Lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals) a Txetxènia. En mitjans de premsa s'ha sabut de la detenció de més de 100 persones LGTB Es proposa que l'ajuntament manifesti el seu compromís en la defensa de les persones LGTB...
2
1
Vota!
10.Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya perquè a les licitacions municipals es respectin per a tots els treballadors/es les condicions del conveni del sector de l’activitat realitzada. Es proposa: prendre les mesures per evitar la utilització directa o indirecta d'empreses multiserveis a l'administració pública per tal que sempre es respecti el co...
Resultat ple municipal
10
2
1
Vota!
8.Proposta d’aprovació inicial del projecte de Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès. Es proposa l'aprovació inicial del ROM i la derogació de l'anterior de data 28 juliol de 2000. Se sotmetrà l'expedient a informació pública durant...
Resultat ple municipal
3
7
0
2
Vota!
6. Proposta de declaració de no creació d'un registre propi de grups d'interès i adhesió automàtica al registre de grups d'interès de Catalunya.. Atès que la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, preveu l’obligació de totes les administracions publiques, ...
Resultat ple municipal
4
6
2
0
Vota!
13.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa per a la millora de l'assignació de places en els centres educatius d'infantil i primària. Atès que en cada període de preinscripció a les escoles del municipi s’està repetint els mateixos problemes en l’assignació de places i com a resultat...
1
1
Vota!
12.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa de recolzament a les demandes de la Llei d'habitatge de la Plataforma d'Afectats per l'Habitatge (PAH) per fer front a l'emergència habitacional.  Atès el drama dels desnonaments arran de la crisis dels sistema capitalista de 2008 és una trista realitat a l’estat i a Catalunya, i el nostre municipi no està lli...
Resultat ple municipal
9
0
1
Vota!
Preguntes al Ple. PREGUNTA ILFC a Regidor Moi Torres: A partir de l'1 de juny s'ha informat que no es pot abocar brossa de jardí als contenidors i que caldrà recollir una saca a l'ajunt...