30-03 Ple de 30 de març de 2017

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ DE 22 DE DESEMBRE DE 2016, D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA I MODIFICACIÓ D’ALGUNES ACTUACIONS DEL “PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE BELLAVISTA”

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA UNIFICACIÓ I REORDENACIÓ D’ANTENES COMUNITÀRIES EN ELS EDIFICIS INCLOSOS DINS DE L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LES SEVES BASES REGULADORES

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL I L’HABITATGE DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

8.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PARTIT DELS SOCIALISTES I PARTIT POPULAR EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A L’ACOLLIDA IMMEDIATA A CATALUNYA DE PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A LA CELEBRACIÓ DEL 86è ANIVERSARI DE LA II REPÚBLICA

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER AL COMPLIMENT DE LA LLEI 17/2015 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA A LES CONTRACTACIONS DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

13.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

6
0
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A L’ACOLLIDA IMMEDIATA A CATALUNYA DE PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS. En aquesta moció es reclama principalment que aquesta competència la tingui la Generalitat de Catalunya. Resultat del Ple: Sra. Cassà (ERC). Moció que és ...
Resultat ple municipal
9
1
Resultat ple municipal
10
2
2
Vota!
7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. 4 al·legacions presentades, 3 rebutjades i 1 acceptada parcialment. Resultat del Ple: E. Pericas (ILFC). Aquest catàleg de camins municipals és un catàleg de cam...
Resultat ple municipal
6
4
0
3
Vota!
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL I L’HABITATGE DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. • 0001 – Solar emplaçat en la carretera de Cànoves, 31 corresponent a la cessió de l’aprofitament mig de la UA-15 d’acord amb la reparcel·laci&oac...
Resultat ple municipal
7
3
2
0
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER AL COMPLIMENT DE LA LLEI 17/2015 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA A LES CONTRACTACIONS DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Demana que l'ajuntament apliqui i informi a les empreses, la llei 17/2015 del Parlament de Catalunya d'igualtat efectiva entre homes i dones en les contractacions de personal. Els criteri...
Resultat ple municipal
10
0
2
Vota!
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Sancions per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu. Sancions per gossos perillosos: No queda clar el per què de la Delegació de competè...
Resultat ple municipal
9
1
2
0
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. Sagafa la proposta del CONSORCI de LOCALRET i es copia per a Les Franqueses   Resultat del Ple: F. Jiménez (CIU). Garantir el progrés de l'administració el...
Resultat ple municipal
6
4
Resultat ple municipal
10
1
0
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A LA CELEBRACIÓ DEL 86è ANIVERSARI DE LA II REPÚBLICA. Bàsicament és penjar la bandera i fer l'homentatge a la II República Es proposarà treure la menció de l'any 2017 de la moció perquè pugui ...
Resultat ple municipal
9
1
0
0
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA. Resultat del Ple: A. Profitós (ERC). A l'estat espanyol paguem unes de les energies més cares d'Europa. Canvi del punt 2. En el punt 5, les modificacions totes són ...
Resultat ple municipal
10