23-02 Ple de 23 de febrer de 2017

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I L'EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 31 DE DESEMBRE DE 2016, EN COMPLIMENT DE L'ORDRE HAP/2105/2012, D'1 D'OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

3.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL DECRET 635/2014, DE 25 DE JULIOL

4.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2016 DE L'AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS

5.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015

7.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 24/2017 DEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES, RELATIVA AL RECURS INTERPOSAT PER FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA CONTRA L’ACORD ADOPTAT PER LA MESA DE CONTRACTACIÓ EL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2016

8.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ADOPTAT EN SESSIÓ DE 9 DE FEBRER DE 2017, DE NOMENAMENT DELS MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMBRE I DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS INCLOSOS DINS DE L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LES SEVES BASES REGULADORES

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA PER A L’EXERCICI 2017

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA SENYALITZACIÓ D'UN PAS EXCLUSIU PER A VIANANTS AL CAMÍ DE CAN MARIANO

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA PER ATURAR LA LICITACIÓ DEL QUART CINTURÓ ENTRE TERRASSA I GRANOLLERS

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A L’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

17.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER ACONSEGUIR EL MUNICIPI D’ESPANYA MÉS RESPECTUÓS AMB ELS ANIMALS

18.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

2
2
Vota!
17.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR PER ACONSEGUIR EL MUNICIPI D’ESPANYA MÉS RESPECTUÓS AMB ELS ANIMALS. Proposa: INSTAR al gobierno municipal para que dé impulso para la realización de las siguientes actuaciones, a través de los órganos municipales competentes y de las...
Resultat ple municipal
6
1
1
1
Vota!
16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A L’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. Proposa: 1. Adherir l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum que s’adjunta. 2. Comunicar el present acord als represen...
Resultat ple municipal
7
4
1
1
Vota!
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. Proposa: Primer.- Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona posant al balcó de l’ajuntament banderes de color morat. Segon.- Realitzar un acte institucional...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA PER ATURAR LA LICITACIÓ DEL QUART CINTURÓ ENTRE TERRASSA I GRANOLLERS. Proposa Manifestar el suport de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la moció aprovada el passat dia 15 pel Parlament de Catalunya, moció que reclama al govern de ...
Resultat ple municipal
10
1
1
0
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA SENYALITZACIÓ D'UN PAS EXCLUSIU PER A VIANANTS AL CAMÍ DE CAN MARIANO. Proposa senyalitzar una franja dins del camí de Can Mariano, sense augmentar l’amplada actual de l’esmentat camí, per tal que quedi separada de la zona de circulació...
Resultat ple municipal
7
4
1
0
Vota!
11 PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA PER A L’EXERCICI 2017. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’article 6 únicament pel que fa a les Regles particulars d’aplicació de l&...
Resultat ple municipal
10
1
Resultat ple municipal
11
0
1
Vota!
9 PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE PER L’AMPLIACIÓ DEL NOMBRE, I DETERMINACIÓ DE LES CARACTERISTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL. Proposa: Incorporar el lloc de treball de Coordinador/a de premsa en règim de personal eventual ampliant fins a dos llocs de treball en règim de personal eventual amb les caracter...
Resultat ple municipal
4
7
0
1
Vota!
6 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015. Es proposa aprovar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat municipal Les Franqueses Entorn Verd, SA i...
Resultat ple municipal
4
7
0
0
Vota!
12 PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Es proposa aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança d’intervenció municipal d’espectacles públics i activitats recreatives de les Franqueses d...
Resultat ple municipal
4
7