26-01 Ple de 26 de gener de 2017

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA I SEGONA ADDENDA DEL CONTRACTE FORMALITZAT AMB SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE A LES FRANQUESES DEL VALLÈS

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR V PER TAL D’ADAPTAR ELS PARÀMETRES URBANÍSTICS A LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES APLICABLES A LES ZONES INDUSTRIALS DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

4.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CONVERGÈNCIA I UNIÓ, IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA, PARTIT DELS SOCIALISTES, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL I PARTIT POPULAR PER A L’ADHESIÓ A LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL REFERENT ALS BENEFICIS FISCALS EN L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE LES AUTOPISTES DE PEATGE

6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL, IRPH, DESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES, ETC., I PEL SEU ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ

7.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

3
0
Vota!
5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL REFERENT ALS BENEFICIS FISCALS EN L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE LES AUTOPISTES DE PEATGE. A partir del 2017les concessionàries han d'abonar el 100% de l'iBI corresponent a les autopistes i 20,9 M€ a l'Estat els darrers 5 anys (2017-2022) de la concessió. ...
Resultat ple municipal
10
Resultat ple municipal
3
5
2
Resultat ple municipal
3
7