22-12 Ple de 22 de desembre de 2016

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA PER A L’EXERCICI 2017

3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2017, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2016

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2017

5.- PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN LA SESSIÓ DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2016 RELATIUS A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, L’AJUNTAMENT DE CANOVELLES, L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS I LA SOCIETAT EMPRESA SAGALÉS, SA, PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS PER EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L’1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2017

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, PEL CANVI DE QUALIFICACIÓ DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARI EN L’ÀMBIT DISCONTINU AMB EMPLAÇAMENT AL CARRER DE NAVARRA, CARRER D’ASTÚRIES I PASSEIG DELS TIL·LERS, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, RELATIVA A LES PARCEL·LES QUALIFICADES D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I ESPAIS LLIURES AMB EMPLAÇAMENT A LES PARCEL·LES SITUADES ENTRE ELS CARRERS  DE L’ONZE DE SETEMBRE, DE LA VERGE DE MONTSERRAT I DE TAGAMANENT, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A L’HABILITACIÓ D’UN ESPAI MUNICIPAL ON PUGUIN FER NIT LES PERSONES SENSE HABITATGE

11.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

1
1
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A L’HABILITACIÓ D’UN ESPAI MUNICIPAL ON PUGUIN FER NIT LES PERSONES SENSE HABITATGE. Habilitar una part de les antigues casernes per poder-hi passar la nit les persones que ho necessitin: llit i banys. • Col·locar partida a pressupost 2017, tenint en compte l’in...
1
0
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA. Suport al referèndum • Suport al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. Recolzament a ajuntaments i regidors/es i...
Resultat ple municipal
7
4
0
1
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2017. Pla de xoc creat per l’equip de govern. Pressupost augmenta per: - Ingressos 2016 positius - Accions de regularització i revisió en matèria tributària - Gr...
Resultat ple municipal
4
7
0
0
Vota!
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA PER A L’EXERCICI 2017. L'estat central puja l'IBI. L'ajuntament en congela l'augment, però fa cinc anys el va pujar el 14%. Desenvolupament del Ple: Rafa Bernabé (ILFC): Fer una re...
Resultat ple municipal
10
1