24-11 Ple del 24 de novembre de 2016

1.- APROVAR ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS

2.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2016 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS

3.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2016 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL 635/2014, DE 25 DE JULIOL

4.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

5.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I L'EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 30 DE SETEMBRE DE 2016, EN COMPLIMENT DE L'ORDRE HAP/2105/2012, D'1 D'OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L'1 DE GENER DE 2016

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE 30 DE JUNY DE 2016, RELATIU AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES PER RAÓ DE CAPACITAT ECONÒMICA QUE RESTIN GRAVADES PER L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES EN L’EXERCICI FISCAL 2017

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA EN DEFENSA DE L’ACCÉS UNIVERSAL A LA UNIVERSITAT PÚBLICA

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA OFICIAL DE LA XARXA D’ESTACIONS AUTOMÀTIQUES (XEMA) A LES FRANQUESES DEL VALLÈS

11.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

2
0
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA EN DEFENSA DE L’ACCÉS UNIVERSAL A LA UNIVERSITAT PÚBLICA. Atès que les institucions han de treballar per fer real l'accés a la universitat, com a màxima expressió de l'ensenyament tècnic i professional. Tanmateix...
Resultat ple municipal
9
2
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES PER RAÓ DE CAPACITAT ECONÒMICA QUE RESTIN GRAVADES PER L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES EN L’EXERCICI FISCAL 2017. Amb la finalitat de compensar parcialment la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual. Es proposa aprovar inicialment les bases reguladores i la convocat&og...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE 30 DE JUNY DE 2016, RELATIU AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT. Es proposa nomenar el senyor Jordi Ganduxé Pascual com a representant del grup municipal Convergència i Unió a la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educaci&oac...
Resultat ple municipal
10
1