27-10 Ple de 27 d'octubre de 2016

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ AL SENYOR ESTEBAN ANTEQUERA GUERRERO, TÈCNIC MITJÀ D’ESPORTS DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, DE COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ALTRES FUNCIONS PROFESSIONALS FORA DE L’ÀMBIT DE LA CORPORACIÓ

3.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA SENYORA PATRICIA GONZÁLEZ GARCÍA, TÈCNICA SUPERIOR DE COMUNICACIÓ, DE COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ALTRES FUNCIONS PROFESSIONALS FORA DE L’ÀMBIT DE LA CORPORACIÓ

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADEQUACIÓ SINGULAR I EXCEPCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D’AGENT, CAPORAL I SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, I DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADORA I EDUCADORA SOCIAL I PEDAGOGA DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS D’AQUESTA CORPORACIÓ

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, RELATIVA A LES PARCEL·LES QUALIFICADES D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I ESPAIS LLIURES AMB EMPLAÇAMENT A LES PARCEL·LES SITUADES ENTRE ELS CARRERS DE L’ONZE DE SETEMBRE, DE LA VERGE DE MONTSERRAT I DE TAGAMANENT, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, PEL CANVI DE QUALIFICACIÓ DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARI EN L’ÀMBIT DISCONTINU AMB EMPLAÇAMENT AL CARRER DE NAVARRA, CARRER D’ASTÚRIES I PASSEIG DELS TIL·LERS, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PARLAMENT DE CATALUNYA, AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I A LES FORCES POLÍTIQUES I SOCIALS FAVORABLES AL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA  PER INSTAR AL GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA GENERALITAT DE CATALUNYA A SIGNAR UN CONVENI PER A LA CESSIÓ DELS HABITATGES BUITS DE L’INCASOL EXISTENTS EN AQUEST MUNICIPI

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA A FAVOR DEL TREBALL DIGNE DOCENT I LA QUALITAT DE L’ESCOLA PÚBLICA CATALANA

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA DEMANANT A L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS QUE INSTI A LES EMPRESES SUBMINISTRADORES D’ENERGIA I AIGUA DEL MUNICIPI QUE COMPLEIXIN AMB L’ESTABLERT A LES LLEIS 24/2015 DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA I 20/2014, DE 29 DE DESEMBRE

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA  EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE LES LLEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 18/2007, DE DRET A L’HABITATGE, EL DECRET 74/2014 DEL PLA PER AL DRET DE L’HABITATGE I LA LLEI 24/2015 DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA I LA SEVA PUBLICITAT I INFORMACIÓ A TOTA LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA  PER A LA CREACIÓ D’UNA TAXA PER VERIFICACIÓ D’ÚS ANÒMAL DE L’HABITATGE EN CAS D’HABITATGE BUIT

13.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

5
1
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER A LA CREACIÓ D’UNA TAXA PER VERIFICACIÓ D’ÚS ANÒMAL DE L’HABITATGE EN CAS D’HABITATGE BUIT. Es proposa crear una taxa per verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit, emparant-se en el previst en els articles 57 i 20.2 del Real Dec...
Resultat ple municipal
10
6
6
0
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA A FAVOR DEL TREBALL DIGNE DOCENT I LA QUALITAT DE L’ESCOLA PÚBLICA CATALANA. Atès que en els anteriors cursos i de nou també en el nou curs escolar que comença, la consellera d’Ensenyament ha portat a terme una acció de govern que: - Impl...
Resultat ple municipal
10
6
6
0
Vota!
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PARLAMENT DE CATALUNYA, AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I A LES FORCES POLÍTIQUES I SOCIALS FAVORABLES AL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ. Proposa manifestar el suport de l'ajuntament a la Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya sobre el Referèndum, l’empara legal i les garanties, així com el supor...
Resultat ple municipal
13
3
5
1
Vota!
3.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA SENYORA PATRICIA GONZÁLEZ GARCÍA, TÈCNICA SUPERIOR DE COMUNICACIÓ, DE COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ALTRES FUNCIONS PROFESSIONALS FORA DE L’ÀMBIT DE LA CORPORACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de compatibilitat per les tasques de professional especialista d’innovació en comunicació estratègica i tecnològica, amb una ...
Resultat ple municipal
16
5
1
Vota!
2.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ AL SENYOR ESTEBAN ANTEQUERA GUERRERO, TÈCNIC MITJÀ D’ESPORTS DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, DE COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ALTRES FUNCIONS PROFESSIONALS FORA DE L’ÀMBIT DE LA CORPORACIÓ. Es proposa autoitzar la compatibilitat de l’activitat privada al treballador ESTEBAN ANTEQUERA GUERRERO, tècnic mitjà d’esports del Patronat Municipal d’Esports, com...
Resultat ple municipal
16
Resultat ple municipal
11
5