29-09 Ple de 29 de setembre de 2016

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2016 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS

3.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL DECRET 635/2014, DE 25 DE JULIOL

4.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016

5.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I L'EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 30 DE JUNY DE 2016, EN COMPLIMENT DE L'ORDRE HAP/2105/2012, D'1 D'OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 2016/2504, DE 8 DE SETEMBRE, DE DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L'ÀREA DE CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT I DE LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT

7.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ACABAMENT DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2016 DEL PRESSUPOST VIGENT DE LA CORPORACIÓ

9.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ DEL 28 DE JULIOL DE 2016 RELATIU A LA INTERPOSICIÓ D'AL·LEGACIONS CONTRA LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA SIGNATURA DELS ESTATS COMPTABLES DE LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL EN IGUALTAT D'OPORTUNITATS

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL TRAÇAT DEL QUART CINTURÓ PER LES FRANQUESES DEL VALLÈS

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER DEMANAR DECIDIR DES DE CATALUNYA I EL VALLÈS LES SOLUCIONS A LES SEVES NECESSITATS DE MOBILITAT

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER RECLAMAR AL GOVERN MUNICIPAL EL COMPLIMENT DELS ACORDS ADOPTATS EN LA MOCIÓ SOBRE LA INTERSECCIÓ DEL CAMÍ VELL DE MARATA I LA CARRETERA BV-5151, APROVADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ DE 30 DE JULIOL DE 2015

15.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

6
0
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA SIGNATURA DELS ESTATS COMPTABLES DE LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA. Per tal de procedir a la finalització de les activitats de l’empresa i el seu tancament han de signar els regidors d’aquest consistori, i membres del consell d’administraci...
4
0
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER DEMANAR DECIDIR DES DE CATALUNYA I EL VALLÈS LES SOLUCIONS A LES SEVES NECESSITATS DE MOBILITAT. Atesa la necessitat que es resolguin els problemes de mobilitat al nostre municipi i, en general, al Vallès, en benefici del trànsit de persones i mercaderies amb origen i destí...
Resultat ple municipal
9
4
0
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL EN IGUALTAT D'OPORTUNITATS. La moció presenta a aprovació: El suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les iniciatives legislatives que permetin fer aplicables i efectives les lleis ...
Resultat ple municipal
6
3
Resultat ple municipal
3
6
0
4
Vota!
7.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ACABAMENT DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. S'han presentat les empreses: - BIGAS GRUP, SLU - BARNASFALT, SA - VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL - GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU - COPCISA, SA S'adjud...
Resultat ple municipal
5
3
1
2
1
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL TRAÇAT DEL QUART CINTURÓ PER LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Els propietaris dels terrenys afectats pel pas del Quart Cinturó demanen que se suprimeixi la seva afectació per les molèsties que els comporta l’actual situació, ...
Resultat ple municipal
6
3
2
1
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2016 DEL PRESSUPOST VIGENT DE LA CORPORACIÓ. Es presenta a aprovació l’expedient de modificació de crèdits nº 2/2016, en la forma de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent à...
Resultat ple municipal
3
2
4