28-07 Ple de 28 de juliol de 2016

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

3.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ CONDICIONADA DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC (PARCEL·LA Q1 RESULTANT DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR N), EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, AMB LA FINALITAT DE LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN COMPLEX DE CARÀCTER ESPORTIU

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ PER A LA CONCRECIÓ DEL SOSTRE, USOS I ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ EN EL SÒL QUALIFICAT D’EQUIPAMENT PÚBLIC A LA FINCA SITUADA ENTRE ELS CARRERS TERME, EMPORDÀ, PROVENÇA I PLAÇA CATALUNYA DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

5.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA GARRIGA

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER TAL D’INCORPORAR UN PUNT A L’ORDRE DEL DIA DELS PLENS ORDINARIS EN QUÈ ES DONI COMPTE DELS ASSUMPTES APROVATS PENDENTS D’EXECUCIÓ

9.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

2
0
Vota!
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER TAL D’INCORPORAR UN PUNT A L’ORDRE DEL DIA DELS PLENS ORDINARIS EN QUÈ ES DONI COMPTE DELS ASSUMPTES APROVATS PENDENTS D’EXECUCIÓ. Desenvolupament del Ple: Àngel Profitós (ERC): Defensa la moció. Cal poder fer seguiment dels punts aprovats. Diu que no estan complint el compromís de fer-ho a ...
Resultat ple municipal
6
3
2
0
Vota!
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017. Aprovar el calendari de festes locals per a l’any 2017:  Bellavista 26 de maig i 7 de juliol  Marata 26 de maig i 29 de juliol  Corró d’Amunt 26 de maig i 5 d'a...
Resultat ple municipal
9
2
0
Vota!
5.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA GARRIGA. Aprovar l'acta lliurada el dia 3 de maig de 2016 a l’ajuntament de la Garriga Desenvolupament del Ple: Jordi Ganduxé (CiU): Defensa el punt i explica que no es modifica...
Resultat ple municipal
9
0
2
Vota!
2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. El concurs l'ha guanyat SERSA per punts. Guanyen per l'oferta tècnica. També ofereixen rebaixa en el preu i comprar maquinaria antiga. FCC, que ha estat exclosa junt amb u...
Resultat ple municipal
3
6
0
1
Vota!
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Delegar, en una duració de dos anys prorrogables, en la Diputació de Barcelona les competències de recaptació de l'ingrés de dret públic (quotes urban&...
Resultat ple municipal
6
3