30-06 Ple de 30 de juny de 2016

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1665/2016, DE DATA 2 DE JUNY, SOBRE LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE LES ÀREES

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1664/2016, DE DATA 2 DE JUNY, SOBRE ELS MEMBRES INTEGRANTS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1663/2016, DE DATA 2 DE JUNY, SOBRE EL NOMENAMENT DE TINENTS/ES D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT

5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1662/2016, DE DATA 2 DE JUNY, SOBRE LA DESIGNACIÓ DEL PRESIDENT I DEL VICEPRESIDENT DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1673/2016, DE DATA 3 DE JUNY, SOBRE LA DESIGNACIÓ DE LA PRESIDENTA I DEL VICEPRESIDENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT

7.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1676/2016, DE DATA 7 DE JUNY, SOBRE LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L’ÀREA DE CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT I PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT

8.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1695/2016, DE DATA 8 DE JUNY, SOBRE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES AL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA

9.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1710/2016, DE DATA 11 DE JUNY, SOBRE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D’HISENDA AL REGIDOR D’HISENDA

10.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA AL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ: DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL EN L’EXERCICI DEL SEU CÀRREC.

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE 9 DE JULIOL DE 2015, RELATIU AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS I A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT.

12.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE NOMENAMENT DE MEMBRE INTEGRANT DEL CONSELL DE POBLE DE LLERONA

13.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER L’ANUALITAT 2016 DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

14.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

15.-   MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LA RONDA NORD DE GRANOLLERS

16.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER TAL QUE L’AJUNTAMENT APROVI NORMATIVA ESPECÍFICA QUE IMPEDEIXI LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA D’EMPRESES QUE DIRECTAMENT O INDIRECTA A TRAVÉS DE FILIALS, TINGUIN VINCULACIÓ AMB PARADISOS FISCALS

17.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

4
2
Vota!
12.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE NOMENAMENT DE MEMBRE INTEGRANT DEL CONSELL DE POBLE DE LLERONA. Proposta de nomenament del representant de la Penya barcelonista de Llerona a Enric Garriga.
Resultat ple municipal
11
3
1
Vota!
15.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LA RONDA NORD DE GRANOLLERS. Com que hi ha un tram de 500 metres sense separador i la Direcció General de Carreteres de la Generalitat té previst eixemplar-lo en dos carrils, la moció demana que l'ajun...
Resultat ple municipal
11
2
2
Vota!
14.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. En sessió del dia 31 de maig es va estimar l’al·legació interposada pel Grup Municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa que afectava a la durada de l’a...
Resultat ple municipal
6
5
1
1
Vota!
13.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER L’ANUALITAT 2016 DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Proposta de crear la plaça de Tresorer, com a personal funcionari de carrera, Grup A, Subgrup A1,CD 22 i CE 12.000,- Euros, a partir de la recepció d'escrit de la Direcció ...
Resultat ple municipal
11