26-05 Ple de 26 de maig de 2016

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL DECRET 635/2014, DE 25 DE JULIOL

4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS

5.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 31 DE MARÇ DE 2016, EN COMPLIMENT DE L’ORDRE HAP/2015/2012, D’1 D’OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

6.- RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1507/2016, DE DATA 13 DE MAIG, SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’ERRADES MATERIALS DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PARTICULARS REGULADORES DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

7.- RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1531/2016, DE DATA 18 DE MAIG, SOBRE LA RECTIFICACIÓ D’ERRADES MATERIALS DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PARTICULARS I DEL DECRET 1507/2016 DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA D'ES’OMBRARIES DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LA GUIA DE CARRERS I NOMENCLÀTOR DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA EN DEFENSA DE LA CREACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA CIUTADANA

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA INSTANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA A RECUPERAR LA GESTIÓ DE L'EMPRESA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA "AIGÜES TER-LLOBREGAT"

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER ESTABLIR QUE L'ESTELADA ONEGI AL BALCÓ DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EL DIA 11 DE SETEMBRE

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PERQUÈ S'INSTAL·LIN, ALS CARTELLS D'ENTRADA AL MUNICIPI, INDICADORS DE L'ADHESIÓ DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTELADA EN EL MONUMENT DE L'ONZE DE SETEMBRE, EN SUBSTITUCIÓ DE LA SENYERA EXISTENT

15.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

5
2
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA EN DEFENSA DE LA CREACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA CIUTADANA. Es demana declarar Les Franqueses del Vallès municipi promotor de la Renda Garantida de Ciutadania. També que la Generalitat faci la promoció, estudi i difusió del conce...
Resultat ple municipal
9
5
1
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES. Es demana a l’equip de govern que reposi l’equipament públic municipal Dipòsit de Vehicles Desenvolupament del Ple: Àlex Vega (ILFC): El que s’ha fet,...
Resultat ple municipal
4
4
2
3
3
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LA GUIA DE CARRERS I NOMENCLÀTOR DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Es proposa l'aprovació de nomenclatures de carrers a partir de l’informe emès per l’arquitecta municipal i de l’informe jurídic que acompanya l’expe...
Resultat ple municipal
6
3
1
5
0
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA INSTANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA A RECUPERAR LA GESTIÓ DE L'EMPRESA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA "AIGÜES TER-LLOBREGAT". Aquesta moció ha estat elaborada per la Plataforma Aigua és Vida. La Plataforma Aigua és Vida està formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals, ec...
Resultat ple municipal
7
2
3
1
Vota!
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTELADA EN EL MONUMENT DE L'ONZE DE SETEMBRE, EN SUBSTITUCIÓ DE LA SENYERA EXISTENT. Es proposa al Ple l'aprovació del següent acord: Substituir, de forma permanent, la senyera que oneja al monument de l’Onze de setembre de Corró d’Avall per una...
Resultat ple municipal
4
4
1
Resultat ple municipal
4
4
1
3
0
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER ESTABLIR QUE L'ESTELADA ONEGI AL BALCÓ DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EL DIA 11 DE SETEMBRE. Es demana que el proper 11 de setmbre onegin: al pal central la bandera del municipi; als dos laterals, dues estelades, l’una amb l’estel blanc sobre fons blau i l’altra amb l...
Resultat ple municipal
5
4