31-03 Ple de 31 de març de 2016

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE MEMBRE INTEGRANT EN DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS

4.- DONAR COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DE PORTAVEU TITULAR I SUPLENT DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ

5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 646/2016, DE DATA 29 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR EL NOMENAMENT DE TINENT D’ALCALDE

6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 647/2016, DE DATA 29 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L’ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

7.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 648/2016, DE DATA 29 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DESIGNACIÓ DE MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

8.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 850/2016, DE DATA 17 DE MARÇ, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L’ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT, I ESTABLIR L’ASSUMPCIÓ DE LES FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT PER PART DEL VICE-PRESIDENT DEL PATRONAT

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TERCER PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI FORMALITZAT EL 13 DE FEBRER DE 2013 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, L’AJUNTAMENT DE CANOVELLES, L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS, L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS, SA, PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L’ESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L’1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2016

10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC - PARCEL·LA D’EQUIPAMENTS Q1 SITUADA EN EL PLA PARCIAL SECTOR N - EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, AMB LA FINALITAT DE LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN EQUIPAMENT DESTINAT A COMPLEX ESPORTIU, PER PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

11.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ACABAMENT DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA

12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ACABAMENT DE LES OBRES DE LA RONDA NORD A LES FRANQUESES DEL VALLÈS

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ AL PREACORD SUBSCRIT PELS CAPS D’ESTAT I EL GOVERN DE LA UNIÓ EUROPEA AMB TURQUIA

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA, DE COMMEMORACIÓ DEL 85è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA

16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA, PER LA RETIRADA DEL SISTEMA DE SEGURETAT DEL TRÀNSIT MITJANÇANT UNITAT DE CAPTURA AUTÒNOMA D’IMATGES (“FOTO-VERMELL”), L’ANUL·LACIÓ DE LES SANCIONS IMPOSADES I EL RETORN DE L’IMPORT DE LA SANCIÓ A LES PERSONES AFECTADES

17.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TECER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DELS FONS PROCEDENTS DEL 0,7 % DE L’IRPF

18.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA PER IMPULSAR ELS TRÀMITS PER A L’INICI DEL PROCÉS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.

19.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS

20.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

6
0
Vota!
15.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA, PARTIT DELS SOCIALISTES I ESQUERRA REPUBLICANA DE COMMEMORACIÓ DEL 85è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA. El proper dia 14 d’abril es compleixen els 85 anys de la proclamació de la II República. el pròxim dia 14 d’abril es compleixen els 85 anys de la proclamació...
Resultat ple municipal
10
1
0
6
Vota!
11.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ACABAMENT DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA. Aprovar l’expedient de contractació del contracte d’obra d'execució del projecte anomenat “Modificació del projecte d’acabament del Parc del Falgar ...
Resultat ple municipal
3
4
4
0
6
Vota!
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 646/2016, DE DATA 29 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR EL NOMENAMENT DE TINENT D’ALCALDE. Es modifica l’ordre en què actuaran els Tinents i Tinentes d’Alcalde de l'ajuntament: Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Ferran Jiménez Muñoz Segona Tinenta d...
0
6
Vota!
4.- DONAR COMPTE DE LA DESIGNACIÓ DE PORTAVEU TITULAR I SUPLENT DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ. Designació del senyor Ferran Jiménez Muñoz com a portaveu titular del grup municipal Convergència i Unió, i del senyor Francesc Colomé Tenas com a portav...
6
0
Vota!
2.- PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR JOSÉ ANTONIO AGUILERA GALERA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES. En substitució de la senyora Erica Reche Fernández que, com a regidora del grup municipal Partit dels Socialistes, va presentar la seva renúncia.
5
0
Vota!
18.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA PER IMPULSAR ELS TRÀMITS PER A L’INICI DEL PROCÉS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.. El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses s’ha pronunciat recentment contra la petició d’increments de tarifes de l’empresa SOREA, SA que no ha atès les demande...
Resultat ple municipal
10
5
0
Vota!
17.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE SUPORT A LES ENTITATS DEL TECER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ ESTATAL DELS FONS PROCEDENTS DEL 0,7 % DE L’IRPF. Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis d’atenció a les persones. realitzen a Catalunya un esforç diari i constant en l...
Resultat ple municipal
11
0
5
Vota!
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 648/2016, DE DATA 29 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DESIGNACIÓ DE MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Es modifica la Junta de Govern: President: l'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé Tenas. Sr. Ferran Jiménez Muñoz Sra. Rosa Maria Pruna Esteve Sr. Jordi Ganduxé...
0
5
Vota!
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 647/2016, DE DATA 29 DE FEBRER, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L’ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA. Es modifica la direcció política de les àrees: · CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT: MARINA GINESTÍ CRUSELLS · AGRICULTURA, TERRITORI...
4
0
Vota!
14.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PARTIT DELS SOCIALISTES, ESQUERRA REPUBLICANA i IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA EN RELACIÓ AL PREACORD SUBSCRIT PELS CAPS D’ESTAT I EL GOVERN DE LA UNIÓ EUROPEA AMB TURQUIA. L'acord del 8 de març no respecta els convenis internacionals sobre dret internacional d'asil i múltiples convenis internacionals sobre drets humans. Per això el grup m...
Resultat ple municipal
10
2
2
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ACABAMENT DE LES OBRES DE LA RONDA NORD A LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Reclamar a la Generalitat de Catalunya el compliment del conveni signat per a la construcció de la Ronda Nord de Granollers en el sentit d'acabar l’accés al Polígon I...
Resultat ple municipal
5
6
0
4
Vota!
12.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Aprovar inicialment la modificació del text refós de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·...
Resultat ple municipal
3
4
4