25-02 Ple de 25 de febrer de 2016

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES

3.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE MEMBRE INTEGRANT DE DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS I REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 233/2016, DE DATA 1 DE FEBRER, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 409/2015-B1

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2015

6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2015 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL DECRET 635/2014, DE 25 DE JULIOL

7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS

8.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 31 DE DESEMBRE DE 2015, EN COMPLIMENT DE L’ORDRE HAP/2015/2012, D’1 D’OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2016 DEL PRESSUPOST

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A L’EXERCICI 2016

11.- PROPOSTA  D’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN RELACIÓ AMB L’ESTUDI D’UNA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ AL DRET DE MANIFESTACIÓ DELS TREBALLADORS

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CARRIL PER A VIANANTS I BICICLETES ENTRE CORRÓ D'AVALL I CORRÓ D'AMUNT

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ ALS ACCESOS I L'ENTORN DE L'ESCOLA CAMINS

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A L'ESTACIÓ DE LA LÍNIA R3 DE RENFE A LES FRANQUESES DEL VALLÈS

16.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

8
0
Vota!
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A L'ESTACIÓ DE LA LÍNIA R3 DE RENFE A LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Es demana al govern municipal que: ttramiti davant d'ADIF amb el suport del Dep. de Territori i Sostenibilitat l'estudi de solucions que garanteixin l'accès dels vianants des...
Resultat ple municipal
10
8
0
Vota!
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ ALS ACCESOS I L'ENTORN DE L'ESCOLA CAMINS. Instar al govern municipal a crear un camí escolar reservat a vianants i bicicletes dins del camí de Can Mariano, des de l’escola fins a l’avinguda de la Sagrera. Aquesta ...
Resultat ple municipal
10
6
2
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES EN RELACIÓ A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL CARRIL PER A VIANANTS I BICICLETES ENTRE CORRÓ D'AVALL I CORRÓ D'AMUNT. Instar el govern municipal a seguir el tràmit legal pertinent per a l’aprovació del projecte del carril per a vianants i per a bicicletes entre Corró d’Avall i Corr...
Resultat ple municipal
6
4
8
0
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ AL DRET DE MANIFESTACIÓ DELS TREBALLADORS. Manifestar solidaritat amb els treballadors i les treballadores que han estat processats per portar a terme accions relacionades amb la convocatòria, organització i participació...
Resultat ple municipal
9
1
4
3
Vota!
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2016 DEL PRESSUPOST. Davant la necessitat d'efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent àrea de despesa que no afecte...
Resultat ple municipal
9
1
6
0
Vota!
3.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE MEMBRE INTEGRANT DE DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS I REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT. La senyora Rosa Maria Cassà Vila, regidora del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, formarà part dels següents òrgans col·legia...
Resultat ple municipal
10
1
4
Vota!
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN RELACIÓ AMB L’ESTUDI D’UNA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA. Es suspén, de conformitat amb allò previst a l’article 73.1, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reform...
Resultat ple municipal
6
4
1
4
Vota!
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A L’EXERCICI 2016. S'aprova providsionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 35 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de distribució i subministramen...
Resultat ple municipal
10