21-12 Ple de 21 de desembre 2015

1.- APROVAR ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1603/2015, DE DATA 30 DE NOVEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE DETERMINADES ÀREES

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1604/2015, DE DATA 1 DE DESEMBRE, EN QUÈ ES RESOL REVOCAR LA DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES SOCIALS EFECTUADA A FAVOR DE LA REGIDORA MARINA GINESTÍ CRUSELLS I DELEGAR-LES AL REGIDOR FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1605/2015, DE DATA 1 DE DESEMBRE, EN QUÈ ES RESOL REVOCAR LA DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS EN MATÈRIA D’HISENDA EFECTUADA A FAVOR DEL REGIDOR SENYOR FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ I ESTABLIR QUE SÓN ASSUMIDES PER L’ALCALDE

5.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL RELATIVA A LA CONCESSIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE REINTEGRAMENT DELS SALDOS DEUTORS A CÀRREC D’AQUEST AJUNTAMENT EN LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA SEVA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L’ESTAT DE L’ANY 2013

6.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2016, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES PER REPINTAR EL MUR DE L’INICI DE LA CARRETERA DE L’AMETLLA A LLERONA

9.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ I PARTIT DELS SOCIALISTES PER ESTABLIR UN REGLAMENT D’AJUTS A LES FAMÍLIES DEL MUNICIPI AMB L’OBJECTIU DE FACILITAR EL COMPLIMENT DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES VERS L’AJUNTAMENT

10.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ I PARTIT DELS SOCIALISTES PER IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFICACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA “CRIDA PER LA IGUALTAT AL MÓN MUNICIPAL”

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ PER DEMANAR A L'AJUNTAMENT ASSUMIR LES BEQUES DE MENJADOR QUE COMPLEIXEN REQUISITS PERÒ NO TENEN L'AJUT GARANTIT PER MANCA DE RECURSOS A LA PARTIDA DE LA GENERALITAT

13.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

8
2
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ PER DEMANAR A L'AJUNTAMENT ASSUMIR LES BEQUES DE MENJADOR QUE COMPLEIXEN REQUISITS PERÒ NO TENEN L'AJUT GARANTIT PER MANCA DE RECURSOS A LA PARTIDA DE LA GENERALITAT. Primer.- Que l'ajuntament assumeixi amb fons propis les beques menjador escolars del curs 2015-2016 que compleixen els requisits però no tenen l'ajut garantit per manca de recursos a...
Resultat ple municipal
9
10
0
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ I PARTIT DELS SOCIALISTES PER IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFICACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS. Primer.- Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per a cad...
Resultat ple municipal
9
1
9
Vota!
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2016. APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esport i el Patronat Municipal Cultura, Educació, Inf...
Resultat ple municipal
2
8
Resultat ple municipal
2
1
7
8
1
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA “CRIDA PER LA IGUALTAT AL MÓN MUNICIPAL”. Es demana que des de l'ajuntament: 1. Lluitar contra l’atur i per unes condicions laborals dignes a través d’accions com: el Foment de l’ocupació, la implica...
Resultat ple municipal
9
6
3
Vota!
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES PER REPINTAR EL MUR DE L’INICI DE LA CARRETERA DE L’AMETLLA A LLERONA. Atès que el mur de la carretera de l’Ametlla amb el Pas de la Creu, en el poble de Llerona, està en un estat lamentable amb pintades de tots els colors i la pintura existent est...
Resultat ple municipal
8
1
7
Vota!
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 1603/2015, DE DATA 30 DE NOVEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR LA DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE DETERMINADES ÀREES. Modificar el Decret de l’alcalde núm. 616/2015, de data 16 de juny deixant sense efecte, a partir del dia 1 de desembre de 2015, la delegació en: POLÍTIQUES SOCIALS: ...