22-09 Ple de 24 setembre de 2015

1.- APROVAR ESBORRANYS ACTES SESSIONS ANTERIORS

2.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2015

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2015 DE L’AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL DECRET 635/2014, DE 25 DE JULIOL

4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2015 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS

5.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 30 DE JUNY DE 2015, EN COMPLIMENT DE L’ORDRE HAP/2015/2012, D’1 D’OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

6.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA NORMATIVA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU I/O ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LLEURE, ESPORTIVES, CULTURALS O SOCIALS

7.- PROPOSTA DE PRENDRE CONEIXEMENT I ASSUMIR LA RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC DE DATA 1 DE JULIOL DE 2015 I DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

8.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS COM A MEMBRE DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ I JUNTA GENERAL DE VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLU

9.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LES ENTITATS DE CORRÓ D’AMUNT COM A MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT

10.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LES ENTITATS DE LLERONA COM A MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA

11.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 1020/2015, DE 2 DE SETEMBRE, DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIO D’AQUEST AJUNTAMENT, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ ENTRE EL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS

12.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ, GRUP SOCIALISTA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL I CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES, DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA CREACIÓ D’HORTS SOCIALS AL NOSTRE MUNICIPI

14.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

3
0
Vota!
6.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA NORMATIVA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU I/O ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LLEURE, ESPORTIVES, CULTURALS O SOCIALS. A partir de les alegacions de Les Franqueses Imagina d'1 d’abril de 2015 referent als destinataris d’aquesta convocatòria els infants empadronats al municipi, en edats compre...
Resultat ple municipal
10
2
0
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA CREACIÓ D’HORTS SOCIALS AL NOSTRE MUNICIPI. Instar al Govern Municipal a incloure el projecte d’Horts Socials en el proper pressupost general 2016 de l’ajuntament     Rafa Bernabé. No frivolitat en tr...
Resultat ple municipal
10
1
0
Vota!
10.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LES ENTITATS DE LLERONA COM A MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA. Nomenar com a representants: - JOSEP LLEONART GANDUXÉ, en representació del CLUB ESPORTIU LLERONA. - GLÒRIA LLOREDA PIÑA, en representació de l’ASS...
Resultat ple municipal
10
1
0
Vota!
9.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LES ENTITATS DE CORRÓ D’AMUNT COM A MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT. Nomenar com a representants a: - CONXITA SOLDEVILA BARTOLÍ, en representació del GRUP TEATRE BOINA - ALBERT COSTA SERRANO, en representació del CLUB CICLISTA CORR&Oacu...
Resultat ple municipal
10
1
0
Vota!
8.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS COM A MEMBRE DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ I JUNTA GENERAL DE VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLU. Alcaldia proposa al Ple designar com a representant de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en el Consell d’Administració i en la Junta General de la societat mercant...
Resultat ple municipal
1
9