09-07 Ple municipal extraordinari del 9 de juliol de 2015

Ordre del dia:

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 618/2015, DE 16 DE JUNY, DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 619/2015, DE 16 DE JUNY, DE NOMENAMENT DE TINENTS/ES D’ALCALDE 

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 617/2015, DE 16 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 616/2015, DE 16 DE JUNY, DE DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE LES ÀREES 

6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 633/2015, DE 17 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS AL REGIDOR D’URBANISME 

7.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 634/2015, DE 17 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS AL REGIDOR D’OBRES I SERVEIS 

8.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 635/2015, DE 17 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS AL REGIDOR D’ACTIVITATS I HABITATGE 

9.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 636/2015, DE 17 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS AL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN MATÈRIA D’INFRACCIONS DE LES NORMES SOBRE ORDRE I CONTROL DE TRÀNSIT 

10.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 637/2015, DE 17 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS AL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN MATÈRIA D’INFRACCIONS A L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I RURAL 

11.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 638/2015, DE 17 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS AL REGIDOR DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA EN MATÈRIA D’HISENDA

12.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 657/2015, DE 19 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS A LA REGIDORA DE POLÍTIQUES SOCIALS 

13.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 695/2015, DE 2 DE JULIOL, DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS A LA REGIDORA DE SANITAT, SALUT PÚBLICA I GENT GRAN EN MATÈRIA DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES DE LA LLEI 18/2009 DE SALUT PÚBLICA 

14.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 620/2015, DE 16 DE JUNY, DE DESIGNACIÓ DE PRESIDENT I VICE-PRESIDENTA DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 

15.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 621/2015, DE 16 DE JUNY, DE DESIGNACIÓ DE PRESIDENTA I VICE-PRESIDENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT 

16.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 676/2015, DE 25 DE JUNY, DE DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE LA PAGESIA 

17.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 674/2015, DE 25 DE JUNY, DE DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE POBLE DE LLERONA 

18.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 675/2015, DE 25 DE JUNY, DE DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE POBLE DE CORRÓ D’AMUNT 

19.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 

20.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FUNCIONAMENT DELS GRUPS MUNICIPALS 

21.- PROPOSTA D’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES I INDEMNITZACIONS 

22.- PROPOSTA D’ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT, EL CALENDIARI I L’HORARI DE LA CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE 

23.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

24.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES DEL PLE I FIXACIÓ DE LA SEVA PERIODICITAT 

25.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES INTEGRANTS DE DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS 

26.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS I A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT 

27.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS, CONSORCIS I MANCOMUNITATS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT

 

Punts destacats

2
0
Vota!
26.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS I A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS I A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACI&...
2
0
Vota!
24.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES DEL PLE I FIXACIÓ DE LA SEVA PERIODICITAT. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES DEL PLE I FIXACIÓ DE LA SEVA PERIODICITAT
1
0
Vota!
20.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FUNCIONAMENT DELS GRUPS MUNICIPALS. FIXACIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FUNCIONAMENT DELS GRUPS MUNICIPALS
0
0
Vota!
27.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS, CONSORCIS I MANCOMUNITATS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS, CONSORCIS I MANCOMUNITATS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT