26-03 Ple del 26 .03. 2015

PROPOSTES PLE ORDINARI 26 MARÇ 2015
1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR
2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

3.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR FRANCISCO REIXACH PRUNA CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR N (CARRETERA DE CARDEDEU) DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA PER A REGULAR LA COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA I DE FAÇANES DE LES ENTITATS 5C-08 A 5C-13 DEL SECTOR P (PLA DE LLERONA SUD), DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA REFORMA HORÀRIA

6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN SUPORT AL BANC D’ADN PER A LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES PER AL SUPORT AL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 2015

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE SUPORT A ESTUDIANTS VAGUISTES

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN RELACIÓ A LES MESURES PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL I A LA POBRESA ENERGÈTICA

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DONAR PREFERÈNCIA ALS ATURATS COM A MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS

Punts destacats

8
0
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN RELACIÓ A LES MESURES PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL I A LA POBRESA ENERGÈTICA. Es demana ratificar els compromisos presos per aquest Ple en les mocions i reglamentacions anteriors, donar suport a la proposta de Iniciativa Legislativa Popular per fer front a l’emerg&egra...
Resultat ple municipal
9
1
8
0
Vota!
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA DE SUPORT A ESTUDIANTS VAGUISTES. El Daniel Ayyash i Ismael Benito, dos estudiants de la Universitat de Barcelona. La fiscalia demana 8 anys i 9 mesos de presó a cadascun. La Generalitat en demana més de 3 anys i ...
Resultat ple municipal
3
7
8
0
Vota!
5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA REFORMA HORÀRIA. A partir de la Iniciativa per a la Reforma horària- Ara és l’hora es proposa el retorn a Catalunya dels horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econ...
Resultat ple municipal
6
3
1
0
7
Vota!
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES PER AL SUPORT AL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 2015. Moció que es presenta a aprovació de l'ajuntament i on no es veu la seva utilitat. Tàctica de buscar l'enfrontament CiU amb el PSC dins del govern municipal?. S...
Resultat ple municipal
4
6
0
6
Vota!
3.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR FRANCISCO REIXACH PRUNA CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR N (CARRETERA DE CARDEDEU) DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. El recurs fa una critica, en alguna de les seves parts, en la línia de LFI d'oposició a aquest model de Sector N. Argumenta que el projecte es inviable econòmicament. S...
Resultat ple municipal
3
7
0
6
Vota!
2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. S'han presentat ofertes per part de les següents empreses: - SERVEIS REUNITS, SA - VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA - TALHER, SA ...
Resultat ple municipal
3
7
0
4
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DONAR PREFERÈNCIA ALS ATURATS COM A MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS. Instar el Govern d’Espanya a modificar l’article 26.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General que regula l’elecció dels membres de les meses electoral...
Resultat ple municipal
1
9