26-02 Ple del 26.02.2015

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT  AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 DE L’AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL DECRET 635/204, DE 25 DE JULIOL

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I L’EMPRESA MUNICIPAL LES  FRANQUESES. ENTORN VERD, SA, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL DECRET 635/204, DE 25 DE JULIOL

4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014

6.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 31 DE DESEMBRE DE 2014, EN COMPLIMENT DE L’ORDRE HAP/2015/2012, D’1 D’OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU I/O ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LLEURE, ESPORTIVES, CULTURALS O SOCIALS

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL SEGON PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI FORMALITZAT EL 13 DE FEBRER DE 2013 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, L’AJUNTAMENT DE CANOVELLES, L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS, L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT EMPRESA SAGALÉS, SA, PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L’ESMENTAT CONVENI PER AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L’1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

9.- MOCIÓ RELATIVA AL SUPORT DE LA CORPORACIÓ PER A L’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI A LA FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ACABAMENT DE LES OBRES DE LA RONDA NORD DE GRANOLLERS

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES PER A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 27/2014 SOBRE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOL•LICITANT L’ASIL POLÍTIC A L’ACTIVISTA SAHARAUÍ HASSANA AALIA

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN DEFENSA DELS AFECTATS I AFECTADES PER HEPATITIS C I DEL SEU DRET A REBRE TRACTAMENT EN EL SISTEMA SANITARI PÚBLIC

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER LA DEFENSA DE LES LLIBERTATS I DEL DRET DE VAGA

16.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

6
0
Vota!
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER LA DEFENSA DE LES LLIBERTATS I DEL DRET DE VAGA . En els últims anys hem viscut una progressiva retallada de drets fonamentals, amb l’objectiu de qüestionar el dret a la llibertat d’expressió i manifestació co...
Resultat ple municipal
8
1
6
0
Vota!
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA. ATÈS que l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una llei del S...
Resultat ple municipal
8
1
6
0
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN DEFENSA DELS AFECTATS I AFECTADES PER HEPATITIS C I DEL SEU DRET A REBRE TRACTAMENT EN EL SISTEMA SANITARI PÚBLIC. ATÈS que els pacients afectats per la infecció del virus de l’Hepatitis C porten mesos exigint al Govern de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya el finan&cced...
Resultat ple municipal
9
6
0
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES PER A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 27/2014 SOBRE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. L’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, aprovada a les Corts, i publicada al BOE el passat 28 de novembre,suposa que totes les entitats i associacions sense &...
Resultat ple municipal
9
1
5
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ACABAMENT DE LES OBRES DE LA RONDA NORD DE GRANOLLERS. ATÈS que la Generalitat de Catalunya va executar un tram de la Ronda Nord de Granollers pel municipi de les Franqueses del Vallès, i per tant, la propietat de la mateixa i el seu mant...
Resultat ple municipal
3
5
1
0
6
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL SEGON PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, …I LA SOCIETAT EMPRESA SAGALÉS, SA, PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT …. VIST l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament, en sessió de 20 de desembre de 2012, que es transcriu a continuació: “Primer.- APROVAR el conveni entre el Departamen...
Resultat ple municipal
3
3
3
6
0
Vota!
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU I/O ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LLEURE, ESPORTIVES, CULTURALS O SOCIALS. VIST l’informe emès per la cap de l’àrea de Polítiques Socials del qual es desprèn que es considera necessari aprovar  un reglament adaptat a la realita...
Resultat ple municipal
7
2
5
0
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOL•LICITANT L’ASIL POLÍTIC A L’ACTIVISTA SAHARAUÍ HASSANA AALIA. El passat 19 de gener es va fer públic l’acte de resolución de la sol·licitud d’Asil Polític a Espanya del jove activista sahrauí Hassana Aalia, en el...
Resultat ple municipal
6
3
5
0
Vota!
9.- MOCIÓ RELATIVA AL SUPORT DE LA CORPORACIÓ PER A L’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI A LA FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL. ATÈS que la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya és un guardó creat per la Generalitat de Catalunya per Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la finalitat de dis...
Resultat ple municipal
9