22-12 Ple del 22.12.2014 (extraordinari)

1.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2015, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2014

 2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS INCLOSOS DINS DE L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DEL SEU ANNEX AMB LES BASES REGULADORES