22-11 Ple del 27.11.2014

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA

 

 

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

 

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L’1 DE GENER DE 2014

 

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DELS EXERCICIS CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS

 

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014

 

5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICA

 

6.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

7
0
Vota!
5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICA. En el BOE núm. 226, del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014 de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual es mod...
Resultat ple municipal
9
1
0
7
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014. VISTA la necessitat de dotar de crèdit a algunes partides que es preveuen deficitàries del pressupost vigent, així com la necessitat de crear-ne de noves per donar compliment a...
Resultat ple municipal
3
4
3
7
0
Vota!
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L’1 DE GENER DE 2014. ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals de Catalunya estableix que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus ...
Resultat ple municipal
10
6
0
Vota!
MOCIÓ D’URGÈNCIA DE FELICITACIÓ AL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PEL 9N I D’AUTOINCULPACIÓ EN LES CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES. Per primera vegada en la Història, el 9 de novembre de 2014 els catalans i les catalanes vam ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre pa&...
Resultat ple municipal
6
4