30-10 Ple del 30.10.2014

OBJECTE DE LA SESSIÓ-ORDRE DEL DIA 

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 823/2014, DE 23 DE SETEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR L’HORA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2015

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA CANCEL·LACIÓ D’OPERACIONS DE PRÈSTEC FORMALITZADES D’ACORD AMB ELS REIALS DECRETS 4/2012, 4/2013 I 8/2013

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER A L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE REINTEGRAMENT DELS SALDOS DEUTORS RESULTANTS A CÀRREC DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN LES LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L’ESTAT DELS ANYS 2008 I 2009, EN EL MARC DEL REIAL DECRET LLEI 12/2014

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA FÈRRIA R-3

8.-  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER SOL·LICITAR AL MINISTERIO DE FOMENTO I A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA SUPRESSIÓ DE L’AFECTACIÓ PRODUÏDA PELS TRAÇATS DE L’AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA (QUART CINTURÓ) A LES FINQUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN RELACIÓ A L’EMPRESA BLACKCROSS, SL

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOL·LICITANT UN PLE EXTRAORDINARI I MONOGRÀFIC SOBRE EL SECTOR N

12.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

7
1
Vota!
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOL·LICITANT UN PLE EXTRAORDINARI I MONOGRÀFIC SOBRE EL SECTOR N. ATÈS que el sector N és un dels projectes urbanístics més determinants de la història recent de les Franqueses del Vallès. ATÈS que l’actual...
Resultat ple municipal
6
3
8
0
Vota!
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA. D’acord amb el previst en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de le...
Resultat ple municipal
9
1
8
0
Vota!
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA FÈRRIA R-3. ATÈS que han tingut lloc diversos acords demanant el desdoblament de la línia fèrria R-3 des de Barcelona a Vic en diverses administracions locals, com el Consell Comarcal del ...
Resultat ple municipal
9
0
1
Vota!
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2015. El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
3
3
3
1
0
Vota!
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN RELACIÓ A L’EMPRESA BLACKCROSS, SL. Donat que a través de VOTV hem tingut coneixement que l’empresa BLACKCROSS, SL el passat cap de setmana 27 i 28 de setembre de 2014 va celebrar una competició en la que hi va ha...
Resultat ple municipal
1
4
4
0
0
Vota!
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA CANCEL·LACIÓ D’OPERACIONS DE PRÈSTEC [21] FORMALITZADES D’ACORD AMB ELS REIALS DECRETS 4/2012, 4/2013 I 8/2013. ATÈS que el Ple de l’ajuntament en la sessió del 14 de maig de 2012 va aprovar la sol·licitud de concertació d’una operació d’endeutament a llar...
Resultat ple municipal
4
5
0
0
Vota!
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 823/2014, DE 23 DE SETEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR L’HORA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. VIST el Decret de l’Alcalde núm. 263/2014, de data 28 de març, en què es resol, entre d’altres, establir que la Junta de Govern Local celebrarà les sessions ...