25-09 Ple del 25.09.2014

OBJECTE DE LA SESSIÓ - ORDRE DEL DIA:

 1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

 2.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS A 30 DE JUNY DE 2014, EN COMPLIMENT DE L’ORDRE HAP/2015/2012, D’1 D’OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

 3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DELS EXERCICIS CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS

 4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013

 5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS QUE INCORPORA LES PRESCRIPCIONS VINCULANTS FIXADES PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME

 6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

 7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ENDERROC DE LES OBRES DEL REGIDOR D’ESPORTS

 8.- COMPROMÍS DEL MÓN LOCAL AMB LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014

 9.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

6
0
Vota!
10.- COMPROMÍS DEL MÓN LOCAL AMB LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals....
Resultat ple municipal
7
1
3
0
5
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. CONSIDERANT que procedeix, atès que ja va finalitzar el contracte subscrit pel servei de recollida de residus i neteja viària, tramitar un procediment de contractació al respec...
3
1
Vota!
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ENDERROC DE LES OBRES DEL REGIDOR D’ESPORTS. ATÈS que l’alcalde va signar un decret donant dos mesos per enderrocar les obres il·legals fetes sense permís municipal a casa del regidor d’Esports d’aquest ...
Resultat ple municipal
6
3
2
0
4
Vota!
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013. ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils ...
1
0
Vota!
5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DELS EXERCICIS CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS. Joaquim Bach i Fabregó, interventor accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol...