Punts destacats

0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA REPERCUSSIÓ A LA CIUTADANIA DE LA PUJADA UNILATERAL DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES, ATÈS EL REIAL DECRET LLEI 20/2011 DEL GOVERN DE L'ESTAT ESPANYOL. Atès que les taxes pel 2012 en aquest Ajuntament, ja van esser aprovades, amb un increment en concepte de l’IBI d’un 4’5% poden arribar a valors de entre 9’5% i un 14...
Resultat ple municipal
6
5
0
1
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER EXIGIR ELS PAGAMENTS DELS DEUTES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT AMB L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. Atès que les retallades del govern de la Generalitat agreugen el dèficit dels ajuntaments i qüestiona la viabilitat dels serveis provocant una afectació de la despesa corr...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2010 . ATÈS que, per part de la Intervenció municipal, s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats...
Resultat ple municipal
5
6
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER AL MANTENIMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE BARRIS . Atès que La Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial ha permès emprendre molts projectes d’inte...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER A L'ADQUISICIÓ DE DESFIBRILADORS PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL MUNICIPI. Donat que els metges recomanen que en instal·lacions públiques amb afluència de molta gent i sobretot, en les que es practiquen activitats esportives, es disposin de desfibrila...
Resultat ple municipal
6
5
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L'ARRIBADA D'AIGUA POTABLE A CORRÓ D'AMUNT. ATÈS que l’ajuntament de les Franqueses del Vallès va signar conveni amb el consorci ATLL per la construcció d’una canonada d’aigua potable entre el dip&ograv...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA SEGURETAT VIÀRIA A LA CARRETERA DE LLERONA A L'AMETLLA DEL VALLÈS. ATÈS l’estudi, amb data desembre de 2011, que ha publicat Eurorap, consorci format pel RACC, el Servei Català de Trànsit i el Departament de Territori i Sostenibilitat de...
Resultat ple municipal
11
Resultat ple municipal
7
1
3
0
0
Vota!
APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 103 DE LA NORMATIVA, SOBRE PREVISIÓ MÍNIMA DE PLACES D'APARCAMENT OBLIGATÒRIES. ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2011, va adoptar, entre d’altres, els acords següents: “Primer.- APROVAR INICI...
Resultat ple municipal
7
1
3
0
0
Vota!
APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL REDACTAT DELS ARTICLES 2 , 3 I 5.1 DEL REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . ATÈS que el Ple de la Corporació, en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2004, va aprovar inicialment el reglament del registre municipal d’unions estables de ...
Resultat ple municipal
6
5
Resultat ple municipal
8
2
1