27-03 Ple del 27.03.2014

 

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, dia 27 de març de 2014 a les 20 h, a la sala de Plens.

Punts destacats

5
0
Vota!
PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO. El nou regidor de LFI, Àlex Vega Sabugueiro, pren el relleu de Ferran Gontan, que ha fet de regidor durant més de 10 anys.
1
1
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DE L VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS . ATÈS que les Corporacions Locals han d’aprovar una ordenança general de subvencions, de conformitat amb el què preveu l’article 18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de no...
Resultat ple municipal
10
1
1
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL CONTROL AMBIENTAL A LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès es fan controls ambientals de l’aire a l’entorn dels polígons industrials, amb l’equipament mòbil de ...
Resultat ple municipal
7
4
0
1
Vota!
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2013.   APROVAR la liquidació dels Pressupostos Generals d'aquesta Corporació  corresponent a l'exercici de 2013, de conformitat amb els estats que s'adjunten ...
0
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS . ATÈS que es considera necessari que l’Ajuntament aprovi un nou plec de clàusules administratives generals que s’adeqüi a l’esmentat text refós. AT&Eg...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 15 . ATÈS que el vigent text refós de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès va ser aprovat definitivament per acord de la Co...
Resultat ple municipal
7
1
3
Resultat ple municipal
5
4
2
0
0
Vota!
PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 103 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS . ATÈS que el Ple en sessió del 30 de gener de 2014 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: “Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’...
Resultat ple municipal
5
4
2