Punts destacats

11
0
Vota!
MOCIÓ RELATIVA A LA DECLARACIÓ “35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA”. VISTA la declaració de la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de “35 anys d’ajuntaments democràtics al...
Resultat ple municipal
10
9
0
Vota!
MOCIÓ PER A DECLARAR LES FRANQUESES DEL VALLÈS LOCALITAT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS SALVATGES. ATÈS que el Tractat Europeu d’Amsterdam de 1997 reconeix els animals vertebrats com a essers dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíqu...
Resultat ple municipal
9
1
0
9
Vota!
APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 248 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. ATÈS que el Ple, en sessió del 30 de gener de 2014 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: “Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l&rsquo...
Resultat ple municipal
10
1
6
Vota!
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 275/2014, DE 28 DE MARÇ, EN QUÈ ES RESOL APROVAR EL MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DELS EXERCICIS 2015-2017. 1. ANTECEDENTS Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupost&...
2
4
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESCOLA CAMINS. ATÈS que l’escola Camins es va construir en el carrer de Rafael Alberti en un solar sense urbanitzar, degut a la urgència de l’equipament educatiu, però en aquests ...
Resultat ple municipal
2
4
4
5
1
Vota!
APROVAR INICIALMENT LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A L’EDUCACIÓ ESCOLAR DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. VIST l’informe emès per la cap de l’àrea de Polítiques Socials del qual es desprèn la necessitat d’adequar la normativa reguladora per a la concessi&oa...
Resultat ple municipal
9
1