Punts destacats

1
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA. ATÈS que el passat 23 de gener de 2012 el Parlament de Catalunya va aprovar per una majoria de 85 vots favorables la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catal...
Resultat ple municipal
6
5
0
1
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE L'ESTAT DE LES FINANCES DE LA CORPORACIÓ. ATÈS que en la sessió plenària de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès del passat 28 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la comissi&oacut...
Resultat ple municipal
11
1
0
Vota!
SOL•LICITAR AL MINISTERIO DE FOMENTO I A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA DESAFECCIÓ DELS TERRENYS DEL MUNICIPI AFECTATS PEL TRAÇAT DE L'AUTOVIA ORBITAL (QUART CINTURÓ). VIST l’escrit RE núm. 2013/494, de data 17 de gener, presentat per la secretària accidental del Consell de la Pagesia, en què tramet l’acord adoptat pel Consell...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (Subministrament aigua). ATÈS que el Ple de l’Ajuntament del dia 27 de setembre de 2012 va aprovar una proposta de denegació de la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei d&rs...
Resultat ple municipal
11
0
0
Vota!
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER MODIFICAR EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) PER INCLOURE LES INTERVENCIONS DEL PÚBLIC A L'ACTA DEL PLE. ATÈS que la participació ciutadana hauria de ser la base d’un sistema democràtic. ATÈS que les intervencions que fan les persones que assisteixen com a p&uacut...
Resultat ple municipal
7
4
0
0
Vota!
APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2011. ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils ...
Resultat ple municipal
4
7